مراحل انتقال مالکیت علامت تجاری( برند)

 

مراحل انتقال مالکیت علامت تجاری( برند):

مطابق ماده 138 و 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) هرگونه انتقال علامت تجاری ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. بنابراین تازمانیکه این انتقال در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشده باشد این اداره فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت. مالک می تواند مالکیت علامت را در رابطه با قسمتی از کالاها و خدمات ثبت شده منتقل نماید یا علامت را به طور کامل انتقال دهد.

 

 

مراحل انجام انتقال علامت به شرح زیر است:

  1. مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح علامت تجاری.
  2. استعلام دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تایید سابقه ثبت علامت تجاری موردنظر.
  3. امضای سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین.
  4. درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی که به همراه اصل آخرین گواهینامه معتبر علامت تجاری، سند انتقال علامت که به امضای مالک قبلی و منتقل الیه رسیده، مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود وکیل، رسید مرب.ط به پرداخت هزینه ها به اداره ارائه می گردد.
  5. انتشار آگهی انتقال علامت در روزنامه رسمی.

 

 

نقش نوبان در انتقال علامت تجاری

دفتر حقوقی نوبان در زمینه انتقال علامت تجاری معمولا به دو صورت ارائه خدمات می نماید:

  1. تمام مراحل شکلی انتقال علامت تجاری (انجام مراحل یاد شده در بالا)، را می تواند به وکالت انجام دهد. 
  2. در تنظیم حقوقی مفاد قراردادهای انتقال و یا مشاوره ی لازم در آن زمینه می تواند کمک یار شما باشد تا با خاطری آسوده بتوانید خود را از پیچیدگی های مسئولیت بار حقوقی همیشه خارج نمائید. 
  3. ...