هدف و رسالت دفتر

 


همانگونه که از نام «نوبان» در این دفتر حقوقی بر می آید، چشم انداز وسیع در اهداف آن را می توان نگهبانی از نوآوری ها و خلاقیت های بشری دانست. ولی، برای تحقق ملموس این چشم انداز، دفتر حقوقی نوبان رسالت خود می داند که از یک سوی اهتمام داشته باشد تا در زمینه ی توسعه و ترقّی مقررات مربوط به حقوق مالکیت های فکری و نیز گسترش آگاهی های عمومی، استاندارد و استحکامات لازم اتفاق افتد؛  و از سویی دیگر با پشتیبانی حقوقی از صاحبان ایده و نوآوری های فکری، آنان را در منصفانه ترین و انسانی ترین جایگاه یاری رساند.