نگهبانی از حقوق علامت تجاری(برند) ثبت شده

enlightened    ثبت یک علامت تجاری باعث نمی شود که مرجع خاصی پلیس و نگهبان حقوق  آن علامت باشد.

enlightened   علامت تجاری شما دارای ارزش تجاری خیلی بالایی است، چرا که اعتبار شما پشت آن نهفته است.

enlightened   محافظت از علامت تجاری در مقابل استفاده ی غیر مجاز، یا ثبت شبیه و یا عین آن، امری اساسی است.

 

بیشتر شرکت ها و مالکان علائم تجاری معمولاً یا خود بخشی از نیرو و زمان خود را صرف نگهبانی و نظارت از علامت تجاری خود می نمایند و یا چنان کاری را به مرجع خاصی در این زمینه محوّل می کنند.  

روزانه حدود 100 درخواست ثبت علامت فقط در ایران انجام می شود و این خطر همیشه وجود دارد که برخی از آن علامت های درخواست شده برای ثبت، وارد حریم حقوقی علامت شما شود و حقوق شما را نقض نمایند.(به دلیل عین و یا شبیه بودن)

 

..............................................................................................................................................................................

 نقش دفتر حقوقی نوبان در نگهبانی از علائم تجاری/ برند :

..............................................................................................................................................................................

دفتر حقوقی نوبان در زمینه ی محافظت از علامت تجاری خاطر شما را آسوده می نماید. چرا که روز به روز (بیشتردر روزنامه رسمی) مراقب است تا:

          علامت شما به عنوان نام شرکت (در اداره های ثبت شرکت ها) مورد ثبت             قرار نگیرد؛

          علامت شما به عنوان علامت تجاری (عین یا شبیه) توسط سایرین(در اداره             ثبت علامت) مورد ثبت قرار نگیرد؛

          علامت شـما به عنوان نام دامنه (عین یا شبیه) توسط دیگـران (در مراجع                ثبت دامنه) مورد ثبت قرار نگیرد؛ 

          به محض مشاهده مورد خلاف حقـوق علامت تجاری شـما، شما را نسبت             به آن  آگاه  می کند؛

          در صورت مقتضی، اقدامات قانونی لازم را در فرجه های زمانی خود انجام             می دهد.  

 

enlightened  نکته ی  مورد توجه اینکه در صورتی که مالک علامت در فرجه های زمانی خاصی (مقرر در قانون) نسبت به تعرّض به حقوق خود توسط سایرین اعتراض و اقدامی به عمل نیاورد ممکن است فرصت های قانونی را از دست بدهد.