متن سوگند نامه ما در دفاع از حق و عدالت

 

 

سوگند نامه وکیل

 

دراین موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم بخداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که؛ 

همیشه قوانین و نظامات را محترم شــمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکــالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امورشخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم.

و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء مینمایم.