پرسش های متداول در مورد حقوق نرم افزارهای کامپیوتری

مراحل ثبت ترم افزار به عنوان اختراع

اگر فرد مدعی باشد که نرم افزار وی دارای شرایط یک اختراع است باید برای بررسی محصولات نرم‌افزاری خود مراحل زیر را به ترتیب طی كند:

متقاضی كه مدعی است نرم افزار وی اختراع می باشد و كلیه شرایط مندرح در قانون ثبت اختراعات و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه و همچنین شرایط مندرح در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آئین نامه اجرایی آن را داراست می‌بایست ابتدا به اداره مالكیت صنعتی مراجعه كرده و اقدامات لازم را انجام دهد. 

  الف.  متقاضی باید توجه داشته باشد كه اخذ تایید فنی برای ثبت نرم افزار با اخذ تایید فنی ثبت اختراع متفاوت می‌باشد. در مورد نخست نرم افزار پس از ثبت تحت حمایت قانون كپی رایت قرار میگیرد و مدت زمان انجام آن كوتاهتر از اخذ تاییدیه ثبت اختراع می باشد.
  
ب.   متقاضی با مراجعه به اداره مالكیت صنعتی و دریافت نامه درخواست بررسی نرم افزار و تهیه مدارك زیر می تواند صرفاً به دبیرخانه مركزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مراجعه كرده و مدارك مذكور را تحویل و به منظور پی‌گیری شماره ثبت دبیرخانه را دریافت كند.
 
ج. مداركی را متقاضی باید به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك ارائه كند عبارت است از:

  1.   نامه درخواست بررسی محصول نرم‌افزاری خود را كه از اداره مالكیت صنعتی دریافت كرده
  2.   یك نسخه از شرح و توصیف اختراع
  3.   یک نسخه از اظهارنامه و  تكمیل فرم خلاصه مشخصات نرم‌افزار اظهارنامه ثبت اختراع (در سایت شورای عالی انفورماتیک کشور)
  4.  تهیه رزومه (( (CV مربوط به متقاضی/متقاضیان به انضمام معرفی 3 تا 5 استاد صاحب نظر (آدرس محل كار، تلفن و ایمیل آنها) که در حوزه مربوط به نرم افزار مورد ادعا. كه در زمینه نرم افزار مربوطه متخصص و صاحب نظر باشند.
  5.  تائیدیه مراكز یا سازمانهایی كه نرم‌افزار به آنها ارائه شده و مورد تایید آنها بوده است (درصورت موجود بودن).
  6.   چنانچه نرم‌افزار جزیی از سخت افزار است، تهیه فایل پاورپوینت برای شرح نرم‌افزار و ارتباط آن با سخت افزار.
  7.   اسكن كلیه مداركی كه بصورت فیزیكی (كاغذی) برای بررسی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك ارسال می‌شود (مانند شرح و توصیف اختراع، ادعانامه، ..) باید در CD برنامه موجود باشد. از این CD باید 6 نسخه یكسان تهیه و روی كلیه آنها نام نرم افزار و نام متقاضی مشخص باشد.
  8.   ارائه قفل سخت افزاری به تعداد( 4 عدد سی دی) درصورت وجود.
  9.   نرم‌افزار باید به گونه‌ای به مدارك الحاق شود تا از بروز احتمالی مفقود شدن جلوگیری به عمل آید، در غیر اینصورت مسؤولیت با شخص متقاضی است.
  10.  نرم افزار باید قابل اجرا باشد.

  دپی‌گیری نامه درخواست پس از سپری شدن 4 ماه ( كه پس از گذشت این مدت و مطرح شدن گزارش بررسی محصول در كمیته حق اختراع، پاسخ مناسب از  سوی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور برای متقاضی تهیه شده و به وی اعلام می‌شود)
   هدریافت پاسخ از طریق فاكس یا پست الكترونیكی متقاضی و یا  ارسال از طریق پیك با هزینه شخص متقاضی.