پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم تجاری

 

 

پروتكل‌ مربوط‌ به‌ موافقتنامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ تصويب‌ شده‌ در مادريد به‌ تاريخ‌ 6 تير 1368 (27 ژوئن‌ 1989)

(مصوب 1382/5/28 مجلس شورای اسلامی)

 

       ماده‌ 1 - عضويت‌ در اتحاديه‌ مادريد
       كشورهاي‌ عضو اين‌ پروتكل‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «كشورهاي‌ متعاهد» خوانده‌ مي‌شوند)حتي‌ اگر عضو موافقتنامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌، بازنگري‌ شده‌ دراستكهلم‌ در سال‌ 1346 (1967) و اصلاح‌ شده‌ در سال‌ 1358 (1979) (كه‌ از اين‌ پس‌«موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) » خوانده‌ مي‌شود) نيستند و سازمانهاي‌ مذكور در جزء (ب‌)بند (1) ماده‌ (14) كه‌ عضو اين‌ پروتكل‌ هستند (كه‌ از اين‌ پس‌ «سازمانهاي‌ متعاهد» خوانده‌مي‌شوند) عضو همان‌ اتحاديه‌اي‌ خواهند بود كه‌ كشورهاي‌ عضو موافقتنامه‌ مادريد(استكهلم‌) در آن‌ عضويت‌ دارند. هرگونه‌ اشاره‌اي‌ در اين‌ پروتكل‌ به‌ «طرفهاي‌ متعاهد»به‌عنوان‌ كشورهاي‌ متعاهد و سازمانهاي‌ متعاهد تلقي‌ خواهد شد. 

       ماده‌ 2 - تضمين‌ حمايت‌ از طريق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌
       1 - در مواردي‌ كه‌ تقاضانامة‌ ثبت‌ يك‌ علامت‌ به‌ اداره‌ يك‌ طرف‌ متعاهد تسليم‌مي‌شود يا علامتي‌ در دفتر ثبت‌ اداره‌ يك‌ طرف‌ متعاهد ثبت‌ مي‌شود، شخصي‌ كه‌تقاضانامه‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «تقاضانامه‌ اصلي‌» خوانده‌ مي‌شود) يا اين‌ ثبت‌ (كه‌ از اين‌ پس‌«ثبت‌ اصلي‌» خوانده‌ مي‌شود) به‌ نام‌ اوست‌ مي‌تواند با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ پروتكل‌، ازطريق‌ ثبت‌ آن‌ علامت‌ در دفتر ثبت‌ دفتر بين‌المللي‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ (كه‌ ازاين‌ پس‌ به‌ ترتيب‌ «ثبت‌ بين‌المللي‌»، «دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌»، «دفتر بين‌المللي‌» و «سازمان‌»خوانده‌ مي‌شوند)، حمايت‌ از علامت‌ خود در قلمرو طرفهاي‌ متعاهد را تضمين‌ كند،مشروط‌ بر اينكه‌ :
       يك‌ - در مواردي‌ كه‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ به‌ اداره‌ يك‌ كشور متعاهد تسليم‌ شده‌ يا اداره‌مزبور، ثبت‌ مبدأ را انجام‌ داده‌ است‌، شخصي‌ كه‌ تقاضانامه‌ يا ثبت‌ به‌ نام‌ اوست‌ تبعه‌ يامقيم‌ آن‌ كشور متعاهد يا داراي‌ مقر واقعي‌ و مؤثر صنعتي‌ يا تجاري‌ در آنجا باشد،
       دو - در مواردي‌ كه‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ به‌ اداره‌ يك‌ سازمان‌ متعاهد تسليم‌ شده‌ يا اداره‌مزبور، ثبت‌ مبدأ را انجام‌ داده‌ است‌، شخصي‌ كه‌ تقاضانامه‌ يا ثبت‌ به‌ نام‌ اوست‌ تبعه‌ يك‌كشور عضو آن‌ سازمان‌ متعاهد باشد يا در قلمرو آن‌ سازمان‌ متعاهد مقيم‌ بوده‌ يا داراي‌ مقرواقعي‌ و مؤثر صنعتي‌ يا تجاري‌ در آنجا باشد.
       2 - تقاضانامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «تقاضانامه‌ بين‌المللي‌» خوانده‌مي‌شود) از طريق‌ اداره‌اي‌ كه‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ به‌ آن‌ تسليم‌ شده‌ يا اداره‌ مزبور، ثبت‌ اصلي‌را انجام‌ داده‌ است‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «اداره‌ مبدأ» خوانده‌ مي‌شود) برحسب‌ مورد، به‌ دفتربين‌المللي‌ تسليم‌ خواهد شد.
       3 - هرگونه‌ اشاره‌اي‌ در اين‌ پروتكل‌ به‌ يك‌ «اداره‌» يا «اداره‌ يك‌ طرف‌ متعاهد»به‌عنوان‌ اشاره‌ به‌ اداره‌اي‌ تعبير خواهد شد، كه‌ از جانب‌ طرف‌ متعاهد، مسؤول‌ ثبت‌ علائم‌است‌ و هرگونه‌ اشاره‌اي‌ در اين‌ پروتكل‌ به‌ «علائم‌» به‌ عنوان‌ اشاره‌ به‌ علائم‌ تجارتي‌ وعلائم‌ خدماتي‌ تعبير خواهد شد.
       4 - در اين‌ پروتكل‌، هرگاه‌ طرف‌ متعاهد يك‌ كشور باشد، «قلمرو يك‌ طرف‌متعاهد» به‌ معني‌ قلمرو يك‌ كشور است‌ و در موردي‌ كه‌ طرف‌ متعاهد يك‌ سازمان‌بين‌الدولي‌ باشد به‌ معني‌ قلمروئي‌ است‌ كه‌ معاهدة‌ تأسيس‌ سازمان‌ بين‌الدولي‌ در آنجااعمال‌ مي‌شود. 

       ماده‌ 3 - تقاضانامه‌ بين‌المللي‌
       1 - هر تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ طبق‌ اين‌ پروتكل‌ تسليم‌ شود در فرم‌ تعيين‌ شده‌ درآيين‌نامه‌ ارائه‌ خواهد گرديد. اداره‌ مبدأ، گواهي‌ خواهد كرد كه‌ مشخصات‌ موجود درتقاضانامه‌ بين‌المللي‌ منطبق‌ با مشخصاتي‌ است‌ كه‌ در زمان‌ گواهي‌،در تقاضانامه‌ اصلي‌ ياثبت‌ اصلي‌، حسب‌ مورد، موجود است‌. علاوه‌ بر اين‌، اداره‌ مزبور موارد زير را درج‌ خواهدكرد :
       يك‌ - در مورد تقاضانامه‌ اصلي‌، تاريخ‌ و شماره‌ آن‌ تقاضانامه‌،
       دو - در مورد ثبت‌ اصلي‌، تاريخ‌ و شماره‌ آن‌ ثبت‌ و نيز تاريخ‌ و شماره‌ تقاضانامه‌اي‌كه‌ ثبت‌ اصلي‌ از آن‌ ناشي‌ شده‌ است‌ اداره‌ مبدأ همچنين‌ تاريخ‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ را ذكرخواهد كرد.
       2 - متقاضي‌ بايد كالاها و خدماتي‌ را كه‌ براي‌ آنها، حمايت‌ علامت‌ درخواست‌شده‌ است‌ و نيز درصورت‌ امكان‌، طبقه‌ يا طبقات‌ مربوط‌ را بر حسب‌ طبقه‌بندي‌ موافقتنامه‌نيس‌ راجع‌ به‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كالاها و خدمات‌ به‌منظور ثبت‌ علائم‌، قيد كند. اگرمتقاضي‌ چنين‌ مشخصاتي‌ را قيد نكند، دفتر بين‌المللي‌، كالاها يا خدمات‌ را در طبقات‌مناسب‌ طبقه‌بندي‌ خواهد كرد. دفتر بين‌المللي‌، طبقات‌ اعلام‌ شده‌ از سوي‌ متقاضي‌ را باكمك‌ اداره‌ مبدأ كنترل‌ خواهد كرد. در صورت‌ بروز اختلاف‌ بين‌ اداره‌ مزبور و دفتربين‌المللي‌، نظر دفتر بين‌المللي‌ ارجحيت‌ خواهد داشت‌.
       3 - اگر متقاضي‌ رنگ‌ را به‌ عنوان‌ صفت‌ مشخصه‌ علامت‌ خود درخواست‌ نمايد، ازاو خواسته‌ خواهد شد كه‌ :
       يك‌ - مراتب‌ را قيد كرده‌ و اطلاعيه‌اي‌ كه‌ در آن‌ رنگ‌ يا تركيب‌ رنگهاي‌ مورددرخواست‌ مشخص‌ شده‌ است‌ به‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ خود منضم‌ نمايد،
       دو - به‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ خود نسخه‌هاي‌ رنگي‌ علامت‌ مذكور را ضميمه‌ كند كه‌به‌ اطلاعيه‌هايي‌ كه‌ از سوي‌ دفتر بين‌المللي‌ داده‌ مي‌شود پيوست‌ خواهند شد. تعدادنسخه‌هاي‌ مزبور در آيين‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد.
       4 - دفتر بين‌المللي‌ بلافاصله‌ علائمي‌ را كه‌ طبق‌ ماده‌ (2) ثبت‌ آنها تقاضا شده‌است‌، به‌ ثبت‌ خواهد رساند. ثبت‌ بين‌المللي‌ مزبور داراي‌ همان‌ تاريخ‌ دريافت‌ تقاضانامه ‌بين‌المللي‌ در اداره‌ مبدأ خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ دفتر بين‌المللي‌ طي‌ دو ماه‌ پس‌ از اين‌تاريخ‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ را دريافت‌ كرده‌ باشد. اگر تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ ظرف‌ مدت ‌مزبور دريافت‌ نشده‌ باشد، ثبت‌ بين‌المللي‌ داراي‌ تاريخي‌ خواهد بود كه‌ در آن‌ تاريخ ‌تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌ است‌. دفتر بين‌المللي‌ بدون ‌تأخير، مراتب‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را به‌ اطلاع‌ ادارات‌ ذي‌نفع‌ خواهد رساند. علائم‌ ثبت‌ شده‌در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ در نشريه‌اي‌ ادواري‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ منتشر مي‌كند به‌ چاپ‌خواهد رسيد. چاپ‌ علائم‌ برمبناي‌ مشخصاتي‌ خواهد بود كه‌ درتقاضانامه‌ بين‌المللي‌ درج‌مي‌شود.
       5 - به‌منظور مطلع‌ كردن‌ عموم‌ از علائم‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌، هر اداره‌طبق‌ شرايط‌ مقرر توسط‌ مجمع‌ كه‌ در ماده‌ (10) به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ (كه‌ از اين‌ پس‌«مجمع‌» خوانده‌ مي‌شود) تعدادي‌ از نسخه‌هاي‌ نشريه‌ پيش‌گفته‌ را به‌ طور رايگان‌ و تعدادي‌ را همراه‌ با تخفيف‌، از دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ خواهد كرد. اطلاعيه‌ عمومي‌ مزبوراز نظر تمام‌ طرفهاي‌ متعاهد كافي‌ تلقي‌ خواهد شد و هيچ‌ اطلاعيه‌ عمومي‌ ديگري‌ رانمي‌توان‌ از مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخواست‌ كرد. 

       ماده‌ 3 مكرر - اثر سرزميني‌
       حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ فقط‌ به‌ درخواست‌ شخصي‌ كه‌ تقاضانامه‌بين‌المللي‌ را تسليم‌ مي‌نمايد يا شخصي‌ كه‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ است‌، به‌ قلمرو هر طرف‌متعاهدي‌ گسترش‌ خواهد يافت‌. باوجود اين‌، در مورد طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ اداره‌ آن‌، اداره‌مبدأ است‌، چنين‌ درخواستي‌ قابل‌ طرح‌ نخواهد بود. 

       ماده‌ 3 ثالث‌ - درخواست‌ براي‌ «گسترش‌ قلمرو حمايت‌»
       1 - هر درخواستي‌ براي‌ گسترش‌ حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ قلمرو هرطرف‌ متعاهد به‌ طور خاص‌ در تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ ذكر خواهد شد.
       2 - هرگونه‌ درخواستي‌ براي‌ گسترش‌ قلمرو را همچنين‌ مي‌توان‌ متعاقب‌ ثبت‌بين‌المللي‌ انجام‌ داد. چنين‌ درخواستي‌ در فرم‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌ ارائه‌ خواهد شد.دفتر بين‌المللي‌ درخواست‌ مزبور را بلافاصله‌ ثبت‌ خواهد كرد و مراتب‌ را بدون‌ تأخير به‌اطلاع‌ اداره‌ يا ادارات‌ ذي‌ربط‌ خواهد رساند. ثبت‌ مزبور در نشريه‌ ادواري‌ كه‌ دفتربين‌المللي‌ منتشر مي‌كند به‌ چاپ‌ خواهد رسيد. اين‌ گسترش‌ قلمرو از تاريخ‌ ثبت‌ آن‌ در دفترثبت‌ بين‌المللي‌ نافذ خواهد بود، مدت‌ اعتبار ثبت‌ مزبور همراه‌ با انقضاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌مربوط‌ به‌ آن‌، خاتمه‌ خواهد يافت‌. 

       ماده‌ 4 - آثار ثبت‌ بين‌المللي‌
       1 -
       الف‌ - از تاريخ‌ ثبت‌ علامت‌ يا ثبت‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مقررات‌ مواد (3) و (3 ثالث‌)،حمايت‌ از علامت‌ در هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد ذي‌مدخل‌ به‌ همان‌ نحوي‌ خواهد بود كه‌در صورت‌ تسليم‌ علامت‌ مزبور به‌ طور مستقيم‌ به‌ اداره‌ اين‌ طرف‌ متعاهد وجودمي‌داشت‌. اگر طبق‌ بندهاي‌ (1) و (2) ماده‌ (5)، هيچگونه‌ رد درخواستي‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ اعلام‌ نشده‌ باشد يا اينكه‌ رد درخواست‌ طبق‌ ماده‌ مزبور، متعاقباً پس‌ گرفته‌ شده‌باشد، از تاريخ‌ مذكور، حمايت‌ از علامت‌ در قلمرو طرف‌ متعاهد، به‌ همان‌ نحوي‌ خواهدبود كه‌ در صورت‌ ثبت‌ علامت‌ مزبور در اداره‌ اين‌ طرف‌ متعاهد وجود مي‌داشت‌.
       ب‌ - ذكر طبقات‌ كالاها و خدمات‌ مقرر در ماده‌ (3)، تعهدي‌ براي‌ طرفهاي‌ متعاهددر مورد تعيين‌ محدوده‌ حمايت‌ از علامت‌، بوجود نخواهد آورد.
       2 - هر ثبت‌ بين‌المللي‌ از حق‌ تقدم‌ مقرر در ماده‌ (4) كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ برخوردار خواهد بود، بدون‌ اينكه‌ نيازي‌ به‌ رعايت‌ تشريفات‌مقرر در جزء (د) اين‌ ماده‌ باشد. 

       ماده‌ 4 مكرر - جانشيني‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ جاي‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌
       1 - هرگاه‌ علامت‌ موضوع‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌ در اداره‌ يك‌ طرف‌ متعاهد،موضوع‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ نيز قرار بگيرد و هر دو ثبت‌ به‌نام‌ شخص‌ واحدي‌ باشند، چنين‌تلقي‌ مي‌شود كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ جانشين‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌ شده‌ است‌، بدون‌ اينكه‌هيچگونه‌ لطمه‌اي‌ به‌ حقوقي‌ كه‌ به‌ دليل‌ ثبت‌هاي‌ مذكور كسب‌ شده‌اند وارد شود، مشروط‌بر اينكه‌ :
       يك‌ - حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ شامل‌ طرف‌ متعاهد مذكور طبق‌ بندهاي‌(1) و (2) ماده‌ (3 ثالث‌) باشد،
       دو - تمام‌ كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌، همچنين‌ در ارتباط‌ باطرف‌ متعاهد مذكور در ثبت‌ بين‌المللي‌ درج‌ شده‌ باشند،
       سه‌ - اين‌ گسترش‌ حمايت‌، از تاريخ‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌ نافذ شود.
       2 - به‌ مجرد درخواست‌، اداره‌ مذكور در بند (1) ملزم‌ خواهد بود كه‌ ثبت‌بين‌المللي‌ را در دفاتر ثبتي‌ خود، قيد كند. 

       ماده‌ 5 - رد و بي‌اعتباركردن‌ آثار ثبت‌ بين‌المللي‌
      در ارتباط‌ با برخي‌ از طرفهاي‌ متعاهد
       1 - در مواردي‌ كه‌ قوانين‌ حاكم‌ اجازه‌ دهند، هر اداره‌ طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ توسط‌ دفتربين‌المللي‌ از گسترش‌ حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ قلمرو اين‌ طرف‌ متعاهد طبق‌بندهاي‌ (1) يا (2) ماده‌ (3 ثالث‌) مطلع‌ شده‌ است‌، از اين‌ حق‌ برخوردار خواهد بود كه‌ طي‌ اطلاعيه‌اي‌ مبني ‌بر رد حمايت‌ اعلام‌ كند كه‌ نمي‌توان‌ حمايت‌ مزبور را در قلمرو اين ‌طرف‌ متعاهد به‌ علامتي‌ اعطا كرد كه‌ مشمول‌ گسترش‌ موردنظر است‌. رد حمايت‌ مذكور فقط‌ مي‌تواند بر دلايلي‌ مبتني‌ باشد كه‌ طبق‌ كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌، در مورد علامتي‌ اعمال‌ مي‌شود كه‌ به‌ طور مستقيم‌ به‌ اداره‌اي‌ سپرده‌ شده‌ كه‌ رد موردنظر را اعلام‌ مي‌كند. باوجود اين‌، نمي‌توان‌ فقط‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ قوانين‌ حاكم‌، ثبت‌ را فقط‌ در مورد تعداد محدودي‌ از طبقات‌ يا براي‌ تعداد محدودي‌ از كالاها يا خدمات‌ اجازه ‌مي‌دهد، حمايت‌ را كلاً يا حتي‌ جزئاً رد كرد.
       2 -
       الف‌ - هر اداره‌اي‌ كه‌ مايل‌ به‌ اعمال‌ حق‌ مذكور است‌ بايد مراتب‌ رد را به‌ دفتربين‌المللي‌، همراه‌ با توضيح‌ كليه‌ دلايل‌ رد، طي‌ مدت‌ مقرر در قانون‌ حاكم‌ بر آن‌ اداره‌ و بارعايت‌ مفاد جزءهاي‌ (ب‌) و (ج‌)، حداكثر تا قبل‌ از انقضاي‌ يك‌ سال‌ از تاريخي‌ كه‌ دفتربين‌المللي‌ اطلاعيه‌ گسترش‌ اشاره‌ شده‌ در بند (1) را براي‌ آن‌ اداره‌ ارسال‌ كرده‌ است‌،اطلاع‌ بدهد.
       ب‌ - علي‌رغم‌ جزء (الف‌)، هر طرف‌ متعاهد مي‌تواند اعلام‌ كند كه‌ براي‌ ثبتهاي‌بين‌المللي‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ اين‌پروتكل‌، به‌ جاي‌ مهلت‌ يك‌ ساله‌ اشاره‌ شده‌ در جزء (الف‌)،هجده‌ ماه‌ درنظر گرفته‌ مي‌شود.
       ج‌ - در اعلاميه‌ مزبور همچنين‌ ممكن‌ است‌ تصريح‌ شود كه‌ هرگاه‌ رد حمايت‌ ناشي‌از اعتراض‌ به‌ اعطاي‌ حمايت‌ باشد، اداره‌ طرف‌ متعاهد مذكور مي‌تواند رد مزبور را پس‌ ازانقضاي‌ مهلت‌ هجده‌ماهه‌، براي‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ كند. اين‌ اداره‌ در مورد هر ثبت‌بين‌المللي‌ معين‌ مي‌تواند رد حمايت‌ را پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ هجده‌ماهه‌، فقط‌ به‌ شرط‌رعايت‌ مراتب‌ زير اطلاع‌ دهد :
       يك‌ - اگر قبل‌ از انقضاي‌ مهلت‌ هجده‌ماهه‌، به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ داده‌ باشد كه‌پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ هجده‌ ماهه‌ نيز امكان‌ اعتراض‌ وجود دارد،
       دو - اگر اطلاعيه‌ رد حمايت‌ مبتني‌ بر اعتراضي‌ باشد كه‌ ظرف‌ حداكثر هفت‌ ماه‌پس‌ از آغاز مدت‌ اعتراض‌، ابلاغ‌ شده‌ است‌، چنانچه‌ مدت‌ اعتراض‌ قبل‌ از مهلت‌ هفت‌ماهه‌ مذكور خاتمه‌ يابد، اطلاعيه‌ را بايد ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از انقضاء مدت‌ اعتراض‌ ابلاغ‌گردد.
       د - هر اعلاميه‌اي‌ طبق‌ جزءهاي‌ (ب‌) يا (ج‌) را مي‌توان‌ در اسناد اشاره‌ شده‌ در بند(2) ماده‌ (14) صادر كرد و تاريخ‌ نافذشدن‌ اعلاميه‌ مزبور همان‌ تاريخ‌ لازم‌الاجراءشدن‌اين‌ پروتكل‌ در مورد كشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ صادركننده‌ اعلاميه‌ خواهد بود. اين‌اعلاميه‌ را مي‌توان‌ بعداً نيز صادر نمود كه‌ در اين‌ صورت‌ تاريخ‌ نافذشدن‌ آن‌ در مورد هرثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ همان‌ تاريخ‌ نافذشدن‌ اعلاميه‌ يا تاريخي‌ بعد از آن‌ باشد، سه‌ماه‌ پس‌ از وصول‌ آن‌ از سوي‌ مديركل‌ سازمان‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «مديركل‌» خوانده‌ مي‌شود) ياهر تاريخ‌ بعدي‌ مذكور در اعلاميه‌ خواهد بود.
       هـ - به‌ مجرد انقضاي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ از لازم‌الاجراءشدن‌ اين‌ پروتكل‌، مجمع‌عمومي‌ عملكرد سيستم‌ ايجاد شده‌ در جزءهاي‌ (الف‌) تا (د) را بررسي‌ خواهد كرد. پس‌ ازآن‌، مي‌توان‌ مفاد جزءهاي‌ مزبور را با تصميم‌ مجمع‌ عمومي‌ كه‌ به‌ اتفاق‌ آراء گرفته‌ مي‌شوداصلاح‌ كرد.
       3 - دفتر بين‌المللي‌ بدون‌ تأخير، نسخه‌اي‌ از اطلاعيه‌ رد حمايت‌ را براي‌ مالك‌ ثبت‌بين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد كرد. مالك‌ مزبور از همان‌ طرق‌ جبراني‌ برخوردار خواهد بود كه‌در صورت‌ تسليم‌ علامت‌ مزبور به‌ طور مستقيم‌ به‌ اداره‌اي‌ كه‌ نظر رد خود را به‌ اطلاع‌ وي‌رسانده‌ است‌ وجود مي‌داشت‌. در مواردي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاعاتي‌ را طبق‌ جزء (يك‌)جزء (ج‌) بند (2) دريافت‌ كرده‌ باشد، بدون‌ تأخير، اطلاعات‌ مذكور را براي‌ مالك‌ ثبت‌بين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد كرد.
       4 - دفتر بين‌المللي‌ دلايل‌ رد يك‌ علامت‌ را به‌ اطلاع‌ هر طرف‌ ذي‌نفعي‌ كه‌ چنين‌درخواستي‌ را به‌عمل‌ آورده‌ است‌، خواهد رساند.
       5 - هر اداره‌اي‌ كه‌ درخصوص‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ معين‌، مراتب‌ رد موقت‌ يا قطعي‌را طبق‌ بندهاي‌ (1) و (2) به‌ اطلاع‌ دفتر بين‌المللي‌ نرسانده‌ است‌ در مورد آن‌ ثبت‌بين‌المللي‌، مزاياي‌ ناشي‌ از حق‌ مقرر در بند (1) را از دست‌ خواهد داد.
       6 - مراجع‌ ذي‌صلاح‌ يك‌ طرف‌ متعاهد نمي‌توانند آثار يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درقلمرو اين‌ طرف‌ متعاهد را بي‌اعتبار اعلام‌ كنند، مگر اينكه‌ قبلاً مراتب‌ در زمان‌ مناسب‌به‌اطلاع‌ مالك‌ اين‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ برسد و به‌ او فرصتي‌ براي‌ دفاع‌ از حقوقش‌ داده‌ شود. رداعتبار به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ داده‌ خواهد شد. 

       ماده‌ 5  مكرر -  مدارك‌ كتبي‌ در مورد قانوني‌ بودن‌ استفاده‌ از برخي‌ عناصر علامت‌
       مدارك‌ كتبي‌ درمورد قانوني‌ بودن‌ استفاده‌ از برخي‌ عناصر گنجانده‌ شده‌ در يك‌علامت‌، مانند نشانهاي‌ نجابت‌ خانوادگي‌، تمثالها، امتيازات‌ افتخاري‌، القاب‌، اسامي‌تجاري‌، اسامي‌ اشخاصي‌ غير از اسم‌ متقاضي‌ يا ديگر عناوين‌ مشابه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ادارات‌ طرفهاي‌ متعاهد درخواست‌ كنند از هرگونه‌ تسجيل‌ يا تصديق‌، جز در مواردي‌ كه‌ ازسوي‌ اداره‌ كشور مبدأ انجام‌ مي‌شوند، معاف‌ خواهند بود. 

       ماده‌ 5 ثالث‌ - رونوشتهاي‌ مطالب‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌، جستجو براي‌موارد قابل‌ پيش‌بيني‌، خلاصه‌هائي‌ از دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌
       1 - دفتر بين‌المللي‌ به‌ مجرد پرداخت‌ وجهي‌ كه‌ درآيين‌نامه‌ تعيين‌ مي‌شود،رونوشتي‌ از مطالب‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ راجع‌ به‌ يك‌ علامت‌ مشخص‌ رابراي‌ هر شخص‌ درخواست‌ كننده‌اي‌ صادر خواهد كرد.
       2 - دفتر بين‌المللي‌ در صورت‌ پرداخت‌ هزينه‌، همچنين‌ مي‌تواند جستجوهائي‌ رادربين‌ علائمي‌ كه‌ موضوع‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ هستند براي‌ موارد قابل‌ پيش‌بيني‌ انجام‌ دهد.
       3 - خلاصه‌هائي‌ از دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌ منظور ارائه‌ به‌ يكي‌ از طرفهاي‌متعاهد درخواست‌ مي‌شوند از هرگونه‌ تسجيلي‌ معاف‌ خواهند بود. 

       ماده‌ 6 - مدت‌ اعتبار ثبت‌ بين‌المللي‌، وابستگي‌ و استقلال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌
       1 - ثبت‌ علامت‌ در دفتر بين‌المللي‌ براي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ معتبر است‌ و امكان‌تجديدثبت‌ طبق‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ (7) وجود دارد.
       2 - به‌ محض‌ انقضاي‌ يك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ از تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، مشروط‌ به‌رعايت‌ موارد زير، ثبت‌ مزبور از تقاضانامه‌ اصلي‌ يا ثبت‌ ناشي‌ از آن‌، يا از ثبت‌ اصلي‌، بسته‌به‌ مورد، با رعايت‌ مقررات‌ آتي‌ مستقل‌ مي‌گردد.
       3 - اگر قبل‌ از انقضاي‌ پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، تقاضانامه‌ اصلي‌ يا ثبت‌ناشي‌ از آن‌، يا ثبت‌ اصلي‌، حسب‌ مورد، پس‌ گرفته‌ شده‌، منقضي‌ شده‌، صرفنظر شده‌ يامشمول‌ يك‌ تصميم‌ قطعي‌ مبني‌بر رد، فسخ‌، لغو يا ابطال‌ در ارتباط‌ با تمام‌ يا بعضي‌ ازكالاها و خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌ بين‌المللي‌ قرار گرفته‌ باشد، حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌بين‌المللي‌، اعم‌ از اينكه‌ موضوع‌ انتقال‌ واقع‌ شده‌ يا نشده‌ باشد، ديگر قابل‌ استناد نخواهدبود. اگر در مواردي‌ ؛
       يك‌ - تقاضاي‌ تجديدنظر در مورد تصميم‌ رد آثار تقاضانامه‌ اصلي‌،
       دو - دعوائي‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ پس‌ گرفتن‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ يا فسخ‌، لغو يا ابطال‌ ثبت‌ناشي‌ از تقاضانامه‌ اصلي‌ يا ثبت‌ اصلي‌ است‌ ، يا
       سه‌ - اعتراض‌ به‌ تقاضانامه‌ اصلي‌
      پس‌ از انقضاي‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌، منجر به‌ يك‌ تصميم‌ قطعي‌ مبني‌بر رد، فسخ‌، لغو، ابطال‌، ياحكم‌ مبني‌بر پس‌ گرفتن‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ يا ثبت‌ ناشي‌ از آن‌ يا ثبت‌ اصلي‌، بسته‌ به‌ مورد،شده‌ باشد به‌ همين‌ ترتيب‌ عمل‌ مي‌شود، مشروط‌ بر اينكه‌ اين‌ تقاضاي‌ تجديدنظر، دعوي ‌يا اعتراض‌ پيش‌ از انقضاي‌ دوره‌ مذكور آغاز شده‌ باشد. همچنين‌ اين‌ موضوع‌ ناظر برمواردي‌ است‌ كه‌ اگر تقاضانامه‌ اصلي‌ پس‌ گرفته‌ شود يا از ثبت‌ ناشي‌ از تقاضانامه‌ اصلي‌ ياثبت‌ اصلي‌ پس‌ از انقضاي‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ صرفنظر شود، مشروط‌ بر اينكه‌ در زمان‌ پس‌گرفتن‌ يا صرفنظركردن‌، تقاضانامه‌ يا ثبت‌ مذكور موضوع‌ رسيدگي‌هاي‌ اشاره‌ شده‌ درجزءهاي‌ (يك‌)، (دو) يا (سه‌) بوده‌ و چنين‌ رسيدگي‌هايي‌ قبل‌ از انقضاي‌ دوره‌ مذكور آغاز شده‌ باشد.
       4 - اداره‌ مبدأ، آن‌ گونه‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ مشخص‌ شده‌ است‌، واقعيتها و تصميمات ‌مربوط‌ طبق‌ بند (3) را به‌ اطلاع‌ دفتر بين‌المللي‌ خواهد رساند و دفتر بين‌المللي‌ طبق‌آيين‌نامه‌ مراتب‌ را به‌ طرفهاي‌ ذي‌نفع‌ اطلاع‌ خواهد داد و اطلاعات‌ واصله‌ را منتشر خواهدكرد. اداره‌ مبدأ در مواردي‌ كه‌ عملي‌ باشد از دفتر بين‌المللي‌ خواهد خواست‌ كه‌حتي‌الامكان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را لغو كند و دفتر بين‌المللي‌ طبق‌ درخواست‌ مزبور اقدام‌خواهد كرد. 

       ماده‌ 7 - تجديد ثبت‌ بين‌المللي‌
       1 - هر ثبت‌ بين‌المللي‌ را مي‌توان‌ براي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ پيشين‌ تجديدكرد. اين‌ كار صرفاً از طريق‌ پرداخت‌ هزينه‌ اصلي‌ و با رعايت‌ بند (7) ماده‌ (8)، ازطريق‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ تبعي‌ و تكميلي‌ مقرر در بند (2) ماده‌ (8) انجام‌ مي‌شود.
       2 - تجديد ثبت‌ نمي‌تواند هيچگونه‌ تغييري‌ در آخرين‌ شكل‌ ثبت‌ بين‌المللي ‌به‌وجود آورد.
       3 - شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاي‌ دوره‌ حمايت‌، دفتر بين‌المللي‌ با ارسال‌ يادداشتي‌ غيررسمي‌ براي‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و در صورت‌ وجود، نماينده‌ او، تاريخ‌ دقيق‌ انقضا رايادآوري‌ خواهد كرد.
       4 - درصورت‌ پرداخت‌ هزينه‌ اضافي‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌، اجازه‌ استفاده‌ از يك‌مهلت‌ شش‌ ماهه‌ براي‌ تجديد ثبت‌ بين‌المللي‌ اعطاء خواهد شد. 

       ماده‌ 8 - هزينه‌هاي‌ تقاضانامه‌ و ثبت‌ بين‌المللي‌
       1 - اداره‌ مبدأ به‌ صلاحديد خود مي‌تواند هزينه‌اي‌ را كه‌ متقاضيان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌يا دارندگان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخصوص‌ تسليم‌ تقاضانامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ يا تجديد ثبت‌بين‌المللي‌ پرداخت‌ كند تعيين‌ كرده‌ و به‌ نفع‌ خود از آنها وصول‌ نمايد.
       2 - ثبت‌ علامت‌ در دفتر بين‌المللي‌ موكول‌ به‌ پيش‌پرداخت‌ هزينه‌اي‌ بين‌المللي‌خواهد بود كه‌ با رعايت‌ مفاد جزء (الف‌) بند (7) شامل‌ موارد زير خواهد بود:
       يك‌ - هزينه‌ اصلي‌.
       دو - هزينه‌ تبعي‌ براي‌ هر طبقه‌ از طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌، بيش‌ از سه‌ طبقه‌، كه‌ كالاهايا خدمات‌ موضوع‌ علامت‌ در آن‌ طبقات‌ جاي‌ مي‌گيرند.
       سه‌ - هزينه‌ تكميلي‌ براي‌ هردرخواست‌ گسترش‌ حمايت‌ طبق‌ ماده‌ (3 ثالث‌).
       3 - باوجود اين‌، هزينه‌ تبعي‌ مذكور در جزء (دو) بند (2) مي‌تواند بدون‌ واردكردن‌هيچگونه‌ خدشه‌اي‌ به‌ تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، ظرف‌ مدت‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌ پرداخت ‌گردد، مشروط‌ بر اينكه‌ دفتر بين‌المللي‌ تعداد طبقات‌ كالاها يا خدمات‌ را به‌طور قطعي‌تعيين‌ كرده‌ يا مورد بحث‌ قرار داده‌ باشد. اگر به‌ محض‌ انقضاي‌ دوره‌ مذكور، هزينه‌ تبعي‌پرداخت‌ نشده‌ يا متقاضي‌ فهرست‌ كالاها يا خدمات‌ را به‌ ميزان‌ موردنظر كاهش‌ نداده ‌باشد، چنين‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ از پيگيري‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ انصراف‌ حاصل‌ شده‌است‌.
       4 - دفتر بين‌المللي‌ درآمدهاي‌ سالانه‌ از محل‌ وصولي‌هاي‌ گوناگون‌ ناشي‌ از ثبت‌بين‌المللي‌، به‌ استثناي‌ وصولي‌هاي‌ حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ مذكور در جزءهاي‌ (دو) و (سه‌)بند (2) را پس‌ از كسر مخارج‌ و هزينه‌هاي‌ ضروري‌ براي‌ اجراي‌ اين‌ پروتكل‌، ميان‌ طرفهاي ‌متعاهد به‌ طور مساوي‌ تقسيم‌ خواهد كرد.
       5 - مبالغ‌ حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ تبعي‌ مقرر در جزء (دو) بند (2)، در پايان‌ هر سال‌بين‌ طرفهاي‌ متعاهد ذي‌نفع‌ تقسيم‌ خواهد شد. اين‌ تقسيم‌ به‌ نسبت‌ تعداد علائمي‌ خواهدبود كه‌ در هر يك‌ از طرفهاي‌ مزبور براي‌ حمايت‌ از آنها طي‌ سال‌ موردنظر تقاضانامه‌ داده‌شده‌ است‌. در مورد طرفهاي‌ متعاهدي‌ كه‌ در آنجا بررسي‌ صورت‌ مي‌گيرد تعداد فوق‌ضرب‌ در عدد ثابتي‌ مي‌گردد كه‌ در آيين‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد.
       6 - مبالغ‌ حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ تكميلي‌ مقرر در جزء (سه‌) بند (2)، طبق‌ همان‌قواعد پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (5) تقسيم‌ خواهد شد.
       7 -
       الف‌ - هر طرف‌ متعاهدي‌ مي‌تواند اعلام‌ كند كه‌ در ارتباط‌ با هر ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌نامش‌ طبق‌ ماده‌ (3 ثالث‌) در آن‌ ثبت‌ ذكر شده‌ است‌ و در ارتباط‌ با تجديد اينگونه‌ ثبت‌بين‌المللي‌، مايل‌ است‌ به‌ جاي‌ سهم‌ خود از درآمد حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ تبعي‌ و تكميلي‌، مبلغي‌ را دريافت‌ كند (كه‌ از اين‌ پس‌ «هزينه‌ جداگانه‌» خوانده‌ مي‌شود) كه‌ ميزان‌ آن‌ دراعلاميه‌ مزبور مشخص‌ خواهد شد و در اعلاميه‌هاي‌ بعدي‌ قابل‌ تغيير است‌، ولي‌ اين‌ميزان‌ نمي‌تواند بيشتر از معادل‌ مبلغي‌ باشد كه‌ اداره‌ طرف‌ متعاهد مذكور حق‌ دريافت‌ آن‌را از متقاضي‌ براي‌ يك‌ ثبت‌ ده‌ ساله‌ دارد يا بيشتر از معادل‌ مبلغي‌ باشد كه‌ اداره‌ طرف ‌متعاهد حق‌ دريافت‌ آن‌ را از مالك‌ ثبت‌ براي‌ تجديد ده‌ ساله‌ ثبت‌ علامت‌ در دفتر ثبت‌ آن‌اداره‌ دارد. مبلغ‌ ذخيره‌ شده‌ حاصل‌ از اين‌ رويه‌ بين‌المللي‌ از مبلغ‌ فوق‌الذكر كسر مي‌شود.در مواردي‌ كه‌ اين‌ هزينه‌ جداگانه‌ پرداخت‌ مي‌شود،
       يك‌ - هيچ‌ گونه‌ هزينه‌ تبعي‌ مذكور در جزء (دو) بند (2) قابل‌ پرداخت‌ نخواهد بود،تنها به‌ اين‌ شرط‌ كه‌ اسامي‌ طرفهاي‌ متعاهدي‌ كه‌ به‌موجب‌ اين‌ جزء اعلاميه‌اي‌ صادركرده‌اند طبق‌ ماده‌ (3 ثالث‌) ذكر شده‌ باشد،
       دو - هيچ‌ گونه‌ هزينه‌ تكميلي‌ مذكور در جزء (سه‌) بند (2) در رابطه‌ با هر طرف‌متعاهدي‌ كه‌ اعلاميه‌اي‌ را به‌ موجب‌ اين‌ جزء صادر كرده‌است‌، قابل‌ پرداخت‌ نخواهد بود.
       ب‌ - هر اعلاميه‌اي‌ كه‌ طبق‌ جزء (الف‌) صادر مي‌شود مي‌تواند در اسناد اشاره‌شده‌در بند (2) ماده‌ (14) درج‌ گردد و تاريخ‌ نافذشدن‌ اعلاميه‌ مزبور همان‌ تاريخ‌لازم‌الاجراءشدن‌ اين‌ پروتكل‌ درخصوص‌ كشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ صادركننده‌ اعلاميه‌ مزبور خواهد بود. چنين‌ اعلاميه‌اي‌ را مي‌توان‌ بعداً نيز صادر كرد كه‌ در اين‌ صورت‌،اعلاميه‌ مزبور سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ آن‌ توسط‌ مديركل‌، يا در هر تاريخ‌ مؤخري‌ كه‌ دراعلاميه‌ ذكر شود، در مورد هر ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ همان‌ تاريخ‌ نافذشدن‌ اعلاميه‌ يا بعد از آن‌ است‌، نافذ خواهد شد. 

       ماده‌ 9 - ثبت‌ تغيير در مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌
       دفتر بين‌المللي‌ به‌ درخواست‌ شخصي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ نام‌ او صورت‌ گرفته‌، يابه‌درخواست‌ اداره‌ ذي‌نفع‌ به‌اعتبار سمت‌ آن‌ يا به‌ درخواست‌ يك‌ شخص‌ ذي‌نفع‌، هرگونه‌تغيير در مالكيت‌ ثبت‌ را در مورد تمام‌ يا برخي‌ از طرفهاي‌ متعاهد كه‌ در قلمرو آنها، ثبت‌مذكور نافذ است‌ و در مورد تمام‌ يا برخي‌ از كالاها و خدماتي‌ كه‌ در فهرست‌ ثبت‌ ذكرشده‌اند، در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد، مشروط‌ بر اينكه‌ مالك‌ جديد شخصي‌باشد كه‌ طبق‌ بند (1) ماده‌ (2)، حق‌ تسليم‌ تقاضانامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ را داشته‌ باشد. 

       ماده‌ 9 مكرر - ثبت‌ موضوعات‌ خاص‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌
       دفتر بين‌المللي‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ موارد زير را ثبت‌ خواهد كرد :
       يك‌ - هر تغيير در نام‌ يا نشاني‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌،
       دو - تعيين‌ نماينده‌ براي‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و هرگونه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ ديگرراجع‌ به‌ نماينده‌ مذكور،
       سه‌ - هرگونه‌ محدوديت‌ در مورد كالاها يا خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌ بين‌المللي‌ درارتباط‌ با تمام‌ يا برخي‌ از طرفهاي‌ متعاهد،
       چهار - هرگونه‌ صرف‌نظر كردن‌، لغو يا ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با تمام‌ يابرخي‌ از طرفهاي‌ متعاهد،
       پنج‌ - هرگونه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ ديگري‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ تصريح‌ شده‌ و راجع‌ به‌حقوق‌ علامتي‌ است‌ كه‌ موضوع‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ قرار گرفته‌ است‌. 

       ماده‌ 9 ثالث‌ - هزينه‌هاي‌ ثبت‌ موارد خاص‌
       هرگونه‌ ثبتي‌ طبق‌ ماده‌ (9) يا ماده‌ (9 مكرر) ممكن‌ است‌ مشمول‌ پرداخت‌ هزينه‌اي‌گردد. 

       ماده‌ 9 رابع‌ - اداره‌ مشترك‌ براي‌ چند كشور متعاهد
       1 - اگر چند كشور متعاهد توافق‌ كنند كه‌ مقررات‌ داخلي‌ خود درباره‌ علائم‌ رايكسان‌ نمايند، مي‌توانند به‌ اطلاع‌ مديركل‌ برسانند كه‌ :
       يك‌ - اداره‌ مشتركي‌ جانشين‌ ادارات‌ ملي‌ هر يك‌ از آنها خواهد شد و
       دو - كل‌ قلمروهاي‌ مربوط‌ به‌ آنها، از نظر اعمال‌ تمام‌ يا بخشي‌ از مقرراتي‌ كه‌ قبل‌ ازاين‌ ماده‌ ذكر شده‌اند، و همچنين‌ از نظر مقررات‌ مواد (9 خامس‌) و (9 سادس‌)، به‌ عنوان‌يك‌ كشور واحد تلقي‌ خواهد شد.
       2 - اطلاعيه‌ مذكور پس‌ از سه‌ ماه‌ از تاريخي‌ كه‌ مديركل‌ آن‌ را براي‌ ساير طرفهاي‌متعاهد ارسال‌ كرد، نافذ خواهد بود. 

       ماده‌ 9 خامس‌ - تبديل‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ تقاضانامه‌هاي‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌
       در مواردي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ درخواست‌ اداره‌ مبدأ طبق‌ بند (4) ماده‌ (6) براي‌تمام‌ يا بخشي‌ از كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌ مذكور باطل‌ مي‌گردد، اگر شخصي‌ كه‌مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ بوده‌ است‌، جهت‌ ثبت‌ همان‌ علامت‌ تقاضانامه‌اي‌ به‌ اداره‌ هر يك‌ ازطرفهاي‌ متعاهد كه‌ در قلمرو آن‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ اعتبار داشت‌ تسليم‌ كند، تقاضانامه‌ مزبوربه‌ نحوي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ گويي‌ در تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ طبق‌ بند (4) ماده‌ (3) يا درتاريخ‌ ثبت‌ گسترش‌ قلمرو حمايت‌ طبق‌ بند (2) ماده‌ (3 ثالث‌) تسليم‌ شده‌ است‌ و اگر ثبت‌بين‌المللي‌ داراي‌ حق‌ تقدم‌ بوده‌ باشد، ثبت‌ اخير از همان‌ حق‌ تقدم‌ بهره‌مند خواهد بود،مشروط‌ بر اينكه‌ ؛
       يك‌ - تقاضانامه‌ مزبور ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ تسليم‌ شده‌باشد،
       دو - كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در تقاضانامه‌ در واقع‌ جزو فهرست‌ كالاها و خدمات‌مشمول‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با طرف‌ متعاهد مربوط‌ باشند.
       سه‌ - در تقاضانامه‌ مزبور تمام‌ الزامات‌ قانون‌ حاكم‌، از جمله‌ شرايط‌ راجع‌ به‌پرداخت‌ هزينه‌ها رعايت‌ شده‌ باشد. 

       ماده‌ 9 سادس‌ - حمايت‌ از موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌)
       1 - در مواردي‌ كه‌ درخصوص‌ يك‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ يا يك‌ ثبت‌ بين‌المللي ‌معين‌، اداره‌ مبدأ، اداره‌ كشوري‌ است‌ كه‌ هم‌ عضو اين‌ پروتكل‌ و هم‌ عضو موافقتنامه ‌مادريد (استكهلم‌) است‌، مقررات‌ اين‌ پروتكل‌ در قلمرو هيچ‌ كشور ديگري‌ كه‌ عضو اين ‌پروتكل‌ و همچنين‌ عضو موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) است‌، تأثيري‌ نخواهد داشت‌.
       2 - مجمع‌ مي‌تواند پس‌ از انقضاي‌ ده‌ سال‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراءشدن‌ اين‌ پروتكل ‌ولي‌ نه‌ قبل‌ از انقضاي‌ پنج‌ سال‌ از تاريخي‌ كه‌ در آن‌ اكثريت‌ كشورهاي‌ طرف‌ موافقتنامه‌مادريد (استكهلم‌) عضو اين‌ پروتكل‌ شده‌اند، با اكثريت‌ سه‌چهارم‌ آراء، مشمول‌ بند (1)فوق‌ را لغو يا حوزه‌ آن‌ را محدود كند. تنها آن‌ دسته‌ از كشورهائي‌ كه‌ هم‌ در موافقتنامه‌ مذكور و هم‌ در اين‌ پروتكل‌ عضويت‌ دارند مي‌توانند در رأي‌گيري‌ مجمع‌ شركت‌ كنند. 

       ماده‌ 10 - مجمع‌
       1 -
       الف‌ - طرفهاي‌ متعاهد در همان‌ مجمعي‌ عضويت‌ خواهند داشت‌ كه‌ كشورهاي‌متعاهد موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) عضو آن‌ هستند.
       ب‌ - هر طرف‌ متعاهد داراي‌ يك‌ نماينده‌ در مجمع‌ خواهد بود كه‌ مي‌تواند از ياري‌نمايندگان‌ علي‌البدل‌، مشاورين‌ و كارشناسان‌ بهره‌مند شود.
       ج‌ - هزينه‌هاي‌ هر هيأت‌ نمايندگي‌ به‌ عهده‌ طرف‌ متعاهدي‌ خواهد بود كه‌ آن‌ رامنصوب‌ كرده‌ است‌، مگر هزينه‌هاي‌ مسافرت‌ و مدد معاش‌ تنها يك‌ نماينده‌ هر طرف‌متعاهد كه‌ از صندوق‌ اتحاديه‌ پرداخت‌ خواهد شد.
       2 - مجمع‌ علاوه‌ بر وظايفي‌ كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) به‌ عهده‌ دارد،همچنين‌ به‌ امور زير خواهد پرداخت‌ :
       يك‌ - انجام‌ كليه‌ امور راجع‌ به‌ اجراي‌ اين‌ پروتكل‌.
       دو - دادن‌ دستوراتي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ راجع‌ به‌ تدارك‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌ اين‌پروتكل‌، باتوجه‌ مقتضي‌ به‌ اظهارنظرهاي‌ آن‌ دسته‌ از كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ كه‌ عضو اين‌پروتكل‌ نيستند.
       سه‌ - تصويب‌ و اصلاح‌ مقررات‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ اين‌ پروتكل‌.
       چهار - انجام‌ وظايف‌ ديگري‌ كه‌ طبق‌ اين‌ پروتكل‌ مقتضي‌ باشد.
       3 -
       الف‌ - هر طرف‌ متعاهدي‌ داراي‌ يك‌ رأي‌ در مجمع‌ خواهد بود. در اموري‌ كه‌ صرفاًبه‌ كشورهاي‌ عضو موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) مربوط‌ مي‌شود، طرفهاي‌ متعاهدي‌ كه‌عضو موافقتنامه‌ مزبور نيستند حق‌ رأي‌ نخواهند داشت‌. از سوي‌ ديگر در موضوعاتي‌ كه‌صرفاً راجع‌ به‌ طرفهاي‌ متعاهد است‌، فقط‌ طرفهاي‌ اخيرالذكر حق‌ رأي‌ خواهند داشت‌.
       ب‌ - نصف‌ اعضاي‌ مجمع‌ كه‌ داراي‌ حق‌ رأي‌ در موضوع‌ موردنظر باشند،حدنصاب‌ لازم‌ براي‌ رأي‌گيري‌ در مورد آن‌ موضوع‌ خاص‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.
       ج‌ - قطع‌ نظر از مقررات‌ جزء بند (ب‌) اگر در هر جلسه‌ مجمع‌، تعداد اعضاي‌ مجمع‌كه‌ حق‌ رأي‌ در موضوع‌ موردنظر دارند، كمتر از نصف‌ ولي‌ مساوي‌ يا بيشتر از ثلث‌ اعضاي‌مجمع‌ باشند كه‌ در آن‌ موضوع‌ موردنظر داراي‌ حق‌ رأي‌ هستند، مجمع‌ مي‌تواند به‌ استثناي ‌تصميمات‌ راجع‌ به‌ آيين‌كار خود در ساير موارد تصميم‌گيري‌ كند. كليه‌ تصميمات‌ مزبورتنها در صورتي‌ نافذ خواهند بود كه‌ شرايطي‌ كه‌ از اين‌ پس‌ مقرر مي‌شوند رعايت‌ شده‌باشند. دفتر بين‌المللي‌ تصميمات‌ مذكور را براي‌ آن‌ دسته‌ از كشورهاي‌ عضو مجمع‌ كه‌داراي‌ حق‌ رأي‌ در آن‌ موضوع‌ هستند ولي‌ نمايندگان‌ آنها در جلسه‌ حاضر نبوده‌اند ارسال‌خواهد كرد و از آنها خواهد خواست‌ كه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ ارسال‌، رأي‌ مثبت‌ يا منفي‌ يا ممتنع‌ خود را كتباً اعلام‌ كنند. اگر پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ مزبور تعداد اعضايي‌ كه‌ به‌ طريق ‌فوق‌ رأي‌ مثبت‌ يا منفي‌ يا ممتنع‌ خود را اعلام‌ داشته‌اند به‌ تعدادي‌ برسد كه‌ صرفاً دستيابي‌به‌ حدنصاب‌ در جلسه‌ كمبود وجود داشته‌ است‌، تصميمات‌ مزبور نافذ خواهند بود، مشروط‌ بر اينكه‌ در همان‌ زمان‌، اكثريت‌ موردنياز هنوز هم‌ با اين‌ تعداد حاصل‌ باشد.
       د - با رعايت‌ مقررات‌ جزء (هـ) بند (2) ماده‌ (5) و بند (2) ماده‌ (9 سادس‌)، ماده‌(12) و بند (2) ماده‌ (13)، تصميم‌گيري‌ها در مجمع‌ براساس‌ دوسوم‌ آراء داده‌ شده‌خواهد بود.
       هـ- آراء ممتنع‌ به‌ عنوان‌ رأي‌ محاسبه‌ نخواهند شد.
       و - يك‌ نماينده‌ معرف‌ يك‌ عضو مجمع‌ بوده‌ و تنها مي‌تواند يك‌ رأي‌ به‌ نام‌ آن‌بدهد.
       4 - مجمع‌ علاوه‌ بر اجلاسهاي‌ عادي‌ و فوق‌العاده‌ به‌ نحو مقرر در موافقتنامه‌مادريد (استكهلم‌)، به‌ درخواست‌ يك‌ چهارم‌ اعضاي‌ مجمع‌ كه‌ داراي‌ حق‌ رأي‌ در موردموضوعات‌ پيشنهادي‌ براي‌ درج‌ در دستور اجلاس‌ هستند، به‌ دعوت‌ مديركل‌ اجلاس‌فوق‌العاده‌ تشكيل‌ خواهد داد. دستور كار اجلاس‌ فوق‌العاده‌ را مديركل‌ تهيه‌ خواهد كرد. 

       ماده‌ 11 - دفتر بين‌المللي‌
       1 - انجام‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و وظايف‌ مرتبط‌ به‌ آن‌، همچنين‌ ساير تكاليف‌ اداري‌،به‌موجب‌ اين‌ پروتكل‌ يا راجع‌ به‌ آن‌ به‌ عهده‌ دفتر بين‌المللي‌ خواهد بود.
       2 -
       الف‌ - دفتر بين‌المللي‌ طبق‌ دستورات‌ مجمع‌، برگزاري‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌ اين ‌پروتكل‌ را تدارك‌ خواهد كرد.
       ب‌ - دفتر بين‌المللي‌ مي‌تواند درباره‌ تدارك‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌، با سازمانهاي ‌بين‌الدولي‌ و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ غيردولتي‌ مشورت‌ كند.
       ج‌ - مديركل‌ و اشخاصي‌ كه‌ از سوي‌ او تعيين‌ مي‌شوند، بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأي‌ درمباحثات‌ فراهمايي‌هاي‌ مزبور شركت‌ خواهند كرد.
       3 - دفتر بين‌المللي‌ ساير وظايف‌ محوله‌ در ارتباط‌ با اين‌ پروتكل‌ را انجام‌ خواهد داد. 

       ماده‌ 12 - امور مالي‌
       تا آنجا كه‌ به‌ طرفهاي‌ متعاهد مربوط‌ مي‌شود، امور مالي‌ اتحاديه‌ تابع‌ همان‌ مقررات‌مندرج‌ در ماده‌ (12) موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ هرگونه‌ارجاع‌ به‌ ماده‌ (8) موافقتنامه‌ مزبور به‌ عنوان‌ ارجاع‌ به‌ ماده‌ (8) اين‌ پروتكل‌ تلقي‌ شود. به‌علاوه‌ از لحاظ‌ جزء (ب‌) بند (6) ماده‌ (12) موافقتنامه‌ مزبور، سازمانهاي‌ متعاهد به‌شرط‌تصميم‌ به‌ اتفاق‌ آراي‌ مغاير از سوي‌ مجمع‌، در رديف‌ كشورهاي‌ داراي‌ سهم‌الشركه‌ طبقه‌ 1(يك‌) طبق‌ كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ تلقي‌ خواهند شد. 

       ماده‌ 13 - اصلاح‌ بعضي‌ از مواد پروتكل‌
       1 - پيشنهادهاي‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مواد (10)، (11) و (12) و ماده‌ حاضر مي‌تواندبه‌ ابتكار هر طرف‌ متعاهد يا مديركل‌ باشد. مديركل‌ پيشنهادهاي‌ مزبور را حداقل‌ شش‌ ماه‌قبل‌ از بررسي‌ آنها در مجمع‌، براي‌ طرفهاي‌ متعاهد ارسال‌ خواهد كرد.
       2 - اصلاحات‌ مواد مذكور در بند (1) فوق‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ خواهد رسيد. اين‌تصويب‌ نيازمند رأي‌ سه‌چهارم‌ آراي‌ داده‌ شده‌ خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ هرگونه‌اصلاح‌ ماده‌ (10) و بند حاضر بر مبناي‌ چهارپنجم‌ آراي‌ داده‌ شده‌ باشد.
       3 - هرگونه‌ اصلاح‌ مواد مذكور در بند (1) فوق‌، يك‌ ماه‌ پس‌ از اينكه‌ مديركل‌اطلاعيه‌هاي‌ كتبي‌ قبولي‌ را كه‌ طبق‌ روندهاي‌ قانون‌ اساسي‌ كشورهاي‌ مربوط‌ صادرمي‌شوند، از سوي‌ سه‌چهارم‌ كشورها و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مزبور كه‌ در زمان‌ تصويب‌اصلاحيه‌ عضو مجمع‌ و داراي‌ حق‌ رأي‌ نسبت‌ به‌ اصلاحيه‌ بوده‌اند دريافت‌ كرد،لازم‌الاجراء خواهد شد. هرگونه‌ اصلاح‌ اين‌ مواد كه‌ به‌ نحو مزبور قبول‌ شود، تمام‌ كشورهاو سازمانهاي‌ بين‌الدولي‌ را كه‌ در زمان‌ لازم‌الاجراءشدن‌ اصلاحيه‌ يا در تاريخ‌ مؤخري‌،طرف‌ متعاهد محسوب‌ مي‌شوند ملزم‌ خواهد ساخت‌. 

       ماده‌ 14 - عضويت‌ در پروتكل‌، لازم‌الاجراءشدن‌
       1 -
       الف‌ - هر كشور عضو كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ مي‌تواندبه‌ عضويت‌ اين‌ پروتكل‌ درآيد.
       ب‌ - به‌ علاوه‌، هر سازمان‌ بين‌الدولي‌ نيز مي‌تواند در صورت‌ رعايت‌ شرايط‌ زيربه‌عضويت‌ اين‌ پروتكل‌ درآيد :
       يك‌ - حداقل‌ يكي‌ از كشورهاي‌ عضو آن‌ سازمان‌، عضو كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ باشد،
       دو - آن‌ سازمان‌ براي‌ ثبت‌ علائمي‌ كه‌ داراي‌ اثر قانوني‌ در قلمرو سازمان‌ مزبورهستند يك‌ اداره‌ منطقه‌اي‌ داشته‌ باشد، مشروط‌ بر اينكه‌ اداره‌ مزبور مشمول‌ اطلاعيه‌مندرج‌ در ماده‌ (9 رابع‌) نباشد.
       2 - هر كشور يا سازمان‌ اشاره‌ شده‌ در بند (1) فوق‌ مي‌تواند اين‌ پروتكل‌ راامضاءكند. كشور يا سازمان‌ مزبور در صورت‌ امضاي‌ اين‌ پروتكل‌ مي‌تواند سند تصويب‌،قبولي‌ يا تأييد اين‌ پروتكل‌ را بسپارد يا اگر اين‌ پروتكل‌ را امضاء نكرده‌ است‌ سند الحاق‌ به‌اين‌ پروتكل‌ را بسپارد.
       3 - اسناد اشاره‌ شده‌ در بند (2) فوق‌ به‌ دبيركل‌ سپرده‌ خواهند شد.
       4 -
       الف‌ - اين‌ پروتكل‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از اين‌ كه‌ اسناد تصويب‌، قبولي‌، تأييد يا الحاق‌سپرده‌ شدند، لازم‌الاجراء خواهد گرديد، مشروط‌ بر اينكه‌ حداقل‌ يكي‌ از اسناد مزبور رايك‌ كشور عضو موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) و حداقل‌ يكي‌ ديگر از اسناد مزبور را كشوري‌ كه‌ عضو موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) نيست‌ يا هر يك‌ از سازمانهاي‌ اشاره‌ شده‌ در جزء (ب‌) بند (1) سپرده‌ باشد.
       ب‌ - درخصوص‌ هركشور يا سازمان‌ ديگر اشاره‌ شده‌ در بند (1)، اين‌ پروتكل‌ سه‌ماه‌ پس‌ از اينكه‌ موضوع‌ تصويب‌، قبولي‌، تأييد يا الحاق‌ آن‌ كشور يا سازمان‌ به‌ مديركل ‌اطلاع‌ داده‌ شد، لازم‌الاجرا خواهد گرديد.
       5 - هر كشور يا سازمان‌ اشاره‌ شده‌ در بند (1) فوق‌ مي‌تواند به‌ هنگام‌ سپردن‌ اسنادتصويب‌، قبولي‌ يا تأييد يا الحاق‌ خود به‌ اين‌ پروتكل‌ اعلام‌ كند كه‌ حمايت‌ ناشي‌ از هر ثبت‌بين‌المللي‌ را كه‌ طبق‌ اين‌ پروتكل‌ و قبل‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراءشدن‌ پروتكل‌ مزبور براي‌ آن‌كشور انجام‌ شده‌ است‌ را نمي‌توان‌ به‌ كشور مزبور تسري‌ داد. 

       ماده‌ 15 - لغو
       1 - اين‌ پروتكل‌ بدون‌ محدوديت‌ زماني‌ معتبر خواهد بود.
       2 - هر طرف‌ متعاهدي‌ مي‌تواند با صدور اطلاعيه‌اي‌ خطاب‌ به‌ مديركل‌ اين‌پروتكل‌ را لغو كند.
       3 - لغو، يكسال‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اطلاعيه‌ توسط‌ مديركل‌ اعتبار قانوني‌ خواهديافت‌.
       4 - هيچ‌ طرف‌ متعاهدي‌ حق‌ لغو مذكور در اين‌ ماده‌ را پيش‌ از انقضاي‌ پنج‌ سال‌ ازتاريخي‌ كه‌ پروتكل‌ حاضر در مورد آن‌ طرف‌ متعاهد لازم‌الاجراء شده‌ است‌، اعمال‌نخواهد كرد.
       5 -
       الف‌ - در مواردي‌ كه‌ علامت‌ موضوع‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، در تاريخ‌ نافذشدن‌ لغو دركشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ لغوكننده‌ معتبر باشد، مالك‌ آن‌ ثبت‌ مي‌تواند جهت‌ ثبت‌ همان‌علامت‌، تقاضانامه‌اي‌ به‌ اداره‌ كشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ لغوكننده‌ تسليم‌ كند. تقاضانامه ‌به‌ نحوي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ گويي‌ در تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ طبق‌ بند (4) ماده‌ (3) يا درتاريخ‌ ثبت‌ گسترش‌ قلمرو حمايت‌ طبق‌ بند (2) ماده‌ (3 ثالث‌) تسليم‌ شده‌ است‌ و اگر ثبت‌بين‌المللي‌ داراي‌ حق‌ تقدم‌ باشد، ثبت‌ اخير از  همان‌ حق‌ تقدم‌ بهره‌مند خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ :
       يك‌ - تقاضانامه‌ مزبور ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ از تاريخ‌ نافذشدن‌ لغو، تسليم‌ شده ‌باشد.
       دو - كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در تقاضانامه‌ در واقع‌ جزو فهرست‌ كالاها و خدمات ‌مشمول‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با كشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ لغوكننده‌ باشند.
       سه‌ - در تقاضانامه‌ مزبور تمام‌ الزامات‌ قانون‌ حاكم‌، از جمله‌ شرايط‌ راجع‌ به‌پرداخت‌ هزينه‌ها رعايت‌ شده‌ باشد.
       ب‌ - مقررات‌ جزء (الف‌) فوق‌ همچنين‌ در مورد هر علامتي‌ اعمال‌ خواهد شد كه ‌موضوع‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ نافذ در قلمرو طرفهاي‌ متعاهد غير از كشور يا سازمان‌بين‌الدولي‌ لغوكننده‌ در تاريخي‌ باشد كه‌ لغو اعتبار قانوني‌ مي‌يابد و مالك‌ آن‌ به‌ دليل‌ لغو،ديگر حق‌ تسليم‌ تقاضانامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ طبق‌ بند (1) ماده‌ (2) را ندارد. 

       ماده‌ 16 - امضاء، زبانها، وظايف‌ نگهدارنده‌ سند
       1 -
       الف‌ - اين‌ پروتكل‌ در نسخه‌اي‌ واحد به‌ زبانهاي‌ انگليسي‌ و فرانسه‌ و اسپانيايي‌امضاء خواهد شد و پس‌ از خاتمه‌ دوره‌ افتتاح‌ آن‌ براي‌ امضاء در مادريد، نزد مديركل‌سپرده‌ خواهد شد. متون‌ به‌ هر سه‌ زبان‌ اعتبار يكسان‌ خواهند داشت‌.
       ب‌ - مديركل‌ متون‌ رسمي‌ اين‌ پروتكل‌ را، پس‌ از مشاوره‌ با حكومت‌ها وسازمانهاي‌ ذي‌نفع‌، به‌ زبانهاي‌ عربي‌، چيني‌، آلماني‌، ايتاليايي‌، ژاپني‌، پرتغالي‌ و روسي‌ وبه‌ زبانهاي‌ ديگري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مجمع‌ تعيين‌ كند، تهيه‌ خواهد كرد.
       2 - اين‌ پروتكل‌ تا تاريخ‌ 10 دي‌ 1368 (31 دسامبر 1989) در مادريد براي‌ امضاءمفتوح‌ خواهد ماند.
       3 - مديركل‌ دو نسخه‌ از متن‌ امضاء شده‌ اين‌ پروتكل‌ را كه‌ دولت‌ اسپانيا تصديق‌كرده‌ است‌ براي‌ تمام‌ دولتها و سازمانهاي‌ بين‌الدولي‌ كه‌ به‌ عضويت‌ اين‌ پروتكل‌ در مي‌آيندارسال‌ خواهد كرد.
       4 - مديركل‌ اين‌ پروتكل‌ را در دبيرخانه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ ثبت‌ خواهد رساند.
       5 - مديركل‌ مراتب‌ امضاء، سپردن‌ اسناد تصويب‌، قبولي‌، تأييد يا الحاق‌،لازم‌الاجراشدن‌ اين‌ پروتكل‌ و اصلاحات‌ آن‌، هر اطلاعيه‌ لغو و هر اعلاميه‌ پيش‌بيني‌ شده‌در اين‌ پروتكل‌ را به‌ اطلاع‌ تمام‌ دولتها و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ عضويت‌اين‌ پروتكل‌ در آيند يا عضو آن‌ هستند، خواهد رساند. 

 

بازگشت به:

صفحه اصلی قوانین و مقررات

موافقتنامه مادرید در مورد ثبت بین المللی علائم تجاری

آئین نامه مشترک موافقتنامه و پروتکل مادرید