جستجوی سابقه علامت تجاری

 

قبل از وارد شدن داخل مراحل مختلف ثبتی و تحمل هزینه های آن، بهتر است ابتدا اطمینان کسب نمائید که علامت مورد نظر شما قبلاً سابقه ثبت از سوی اشخاص دیگر دارد یا خیر. 

برای این منظور، شما می توانید علامت مورد نظر را در لینک زیر جستجو نمائید. 

جستجو ی علامت تجاری