آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

 

 

 

آيين نامه اجرايي

قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

 

بخش اول:   كليات

ماده 1- اصطلاحات به كار برده شده در اين آئين نامه داراي معاني زير مي باشند:

۱ ـ قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري است كه در تاريخ ۷/۸/۱۳۸۶ طبق اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و اجراء آزمايشي آن به مدت ۵ سال در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۷ مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.

۲ ـ آئين نامه: منظور آئين نامه اجرايي حاضر موضوع ماده ۶۴ قانون مي باشد.

۳ ـ سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

۴ ـ مرجع ثبت: منظور اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد املاك كشور است.

۵ ـ دفتر بين المللي: منظور دفتر بين المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.

۶ ـ طبقه بندي بين المللي: منظور طبقه بندي هاي مرسوم بين المللي، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي، و علائم تجاري، براساس جديدترين ويرايش آن ها است.

۷ ـ كنوانسيون پاريس: منظور كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ ۱۲۶۱ هجري شمسي (۱۸۸۳ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۱۴/۱۲/۱۳۳۷ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ نيز مجلس شوراي اسلامي اصطلاحات بعدي آن را پذيرفته است.

۸ ـ معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور معاهده همكاري در ثبت اختراعات مورخ ۱۳۴۹هجري شمسي (۱۹۷۰ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۹ـ آيين نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور آيين نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۰۰۲ميلادي) مي باشد.

۱۰ ـ موافقت نامه مادريد: منظور موافقت نامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم مورخ ۱۲۷۰ هجري شمسي (۱۸۹۱ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۱۱ ـ پروتكل مادريد: منظور پروتكل مربوط به موافقت نامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم مورخ ۱۳۶۸ هجري شمسي (۱۹۸۹ ميلادي) است كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۱۲ ـ آئين نامه مشترك: منظور آئين نامه مشترك موافقت نامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم و پروتكل مربوط به موافقت نامه مذكور قابل اجرا از سال ۱۳۷۹هجري شمسي (۲۰۰۰ ميلادي) مي باشد كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۱۳ ـ ثبت بين المللي: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري از طريق دفتر بين المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.

 

بخش دوم:    ثبت اختراعات

فصل اول:   تسليم اظهارنامه

ماده ۲ ـ ثبت اختراع مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۳ـ اظهارنامه ثبت اختراع بايد در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف ـ ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن ها الزامي است. مع ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد، مي تواند خلاصه آن ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي كند.

ماده ۴ـ متقاضي بايد اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي گردد.

ماده ۵ ـ اظهارنامه ثبت اختراع بايد حاوي نكات زير باشد:

۱ـ اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي، تابعيت و سمت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هرگونه شناسه ديگر آن الزامي است؛

۲ـ اسم، شماره ملي، نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛

۳ـ اسم، اقامتگاه و كدپستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

۴ـ اسم، نشاني و شغل مخترع، در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نباشد؛

۵ ـ عنوان اختراع به نحوي كه اختراع ادعايي را مشخص سازد و مشتمل بر كلماتي مثل « بهتر» و غيره نبوده و ترجيحاً بين سه تا ۱۰ كلمه باشد؛

۶ ـ تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛

۷ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي در صورت تكميلي بودن اختراع؛

۸ ـ تعداد صفحات توصيف، ادعاها، خلاصه توصيف اختراع و نقشه ها؛

۹ـ تعيين طبقه اختراع براساس طبقه بندي بين المللي اختراعات؛

۱۰ـ تعيين ضمائم.

تبصره۱ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره۲ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور، علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

ماده ۶ ـ مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:

۱ـ توصيف اختراع؛

۲ـ ادعا يا ادعاهاي اختراع؛

۳ـ خلاصه اي از توصيف اختراع؛

۴ـ نقشه يا نقشه ها، در صورت لزوم؛

۵ ـ مدارك مثبت هويت متقاضي و مخترع؛

۶ ـ درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛

۷ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه بايدهمزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود؛

۸ ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه هاي قانوني؛

۹ـ مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.

تبصره۱ـ چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط مقرر در ماده ۱۱ قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف ۳۰ روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود. اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

تبصره۲ـ اگر در اظهارنامه به نقشه هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است مرجع ثبت از متقاضي دعوت مي كند تا نقشه ها را ظرف ۳۰ روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاريخ دريافت نقشه ها، تاريخ تقاضا تلقي خواهد شد. در غير اين صورت، مرجع ثبت تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه ها را كان لم يكن تلقي خواهد كرد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

ماده ۷ـ هر صفحه از توصيف، ادعا، خلاصه توصيف و نقشه اختراع بايد توسط متقاضي يا نماينده قانوني او امضاء گردد.

ماده ۸ ـ اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي دهند مربوط باشد. در غير اين صورت، متقاضي مي تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو يا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسيم نمايد.

ماده ۹ ـ اظهارنامه تقسيمي بايد داراي الزامات اظهارنامه اصلي بوده و در تسليم آن نكات زير رعايت گردد:

۱ـ شماره و تاريخ اظهارنامه اوليه؛

۲ـ در صورت درخواست حق تقدم از سوي متقاضي، ذكر شماره و تاريخ اظهارنامه نخستين، همراه با محل حق تقدم؛

۳ـ اصلاح توصيف، ادعا، نقشه و خلاصه توصيف مذكور در اظهارنامه اصلي؛

۴ـ مدارك مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه هاي تقسيمي.

تبصره ـ در صورت ادعاي حق تقدم هاي متعدد براي اظهارنامه اصلي، متقاضي اظهارنامه تقسيمي مي تواند از حق تقدم يا حق تقدم هايي كه از نظر موضوعي مرتبط با آن اظهارنامه تقسيمي باشد، استفاده كند.

ماده ۱۰ ـ توصيف اختراع بايد صريح و همراه با جزئيات كامل و مشتمل بر نكات زير باشد:

۱ـ عنوان اختراع به گونه اي كه در اظهارنامه ذكر گرديده است؛

۲ـ زمينه فني اختراع مربوط؛

۳ـ مشكل فني و بيان اهداف اختراع؛

۴ـ شـرح وضعـيت دانـش پيشـين و سابـقه پيـشرفت هايي كه در رابطه بـا اختراع ادعـايي وجـود دارد، به نحوي كه براي درك و بـررسي جـديد بودن اختراع كفايت كند؛

۵ ـ ارائه راه حل براي مشكل فني موجود، همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع؛

۶ ـ توضيح اشكال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود، به نحوي كه يك متخصص در آن زمينه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاي آن را دريابد. ارجاع به شماره هايي كه براي بيان ويژگي هاي اختراع در نقشه آمده است الزامي است؛

۷ـ بيان واضح و دقيق مزاياي اختراع ادعايي نسبت به اختراعات پيشين، به نحوي كه ويژگي جديد بودن اختراع و تاثير فني آن را روشن سازد؛

۸ ـ توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به كارگيري اختراع؛

۹ـ ذكر صريح كاربرد صنعتي اختراع در صورتي كه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد.

ماده ۱۱ ـ ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:

۱ـ معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره گذاري ترتيبي آن ها در صورت تعدّد؛

۲ـ از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛

۳ـ ويژگي هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛

۴ـ جز در موارد غيرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند « همان طور كه در توصيف آمد» يا « همان طور كه در نقشه ها نشان داده شده» خودداري شود؛

۵ ـ در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛

۶ ـ مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.

ماده ۱۲ ـ ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده ، فرايند، فرايند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرايند و فرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.

ماده ۱۳ ـ خلاصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فني اي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

۱ـ با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ كلمه باشد؛

۲ـ مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجمالاً روشن نمايد؛

۳ـ در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا براساس آن ها ويژگي هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛

۴ـ در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خلاصه هر قسمت بايد نشانه هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛

۵ ـ عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.

ماده ۱۴ ـ خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار مي رود و نمي تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.

ماده ۱۵ ـ چنانچه نقشه ها، نمودارها، و جداول، بخشي از ضميمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسيم آن ها بايد نكات زير رعايت شوند:

۱ـ در يك روي صفحه كاغذ بادوام و در قطع ۴ A، با خطوط پررنگ و يكدست مشكي و غيررنگي كشيده شده و ترجيحاً در رسم آن ها از ابزارهاي فني نقشه كشي استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا ۵/۲ سانتي متر از چپ ۵/۱ سانتي متر، از راست ۵/۲ سانتي متر و از پايين ۱ سانتي متر باشد؛

۲ـ وضوح و شفافيت نقشه ها به نحوي باشد كه امكان تكثير يا تصوير برداري آن ميسر شود؛

۳ـ تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد مگر آنكه براي فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصي از نقشه و يا نمودار ضروري باشد؛

۴ـ تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛

۵ ـ اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛

۶ ـ شامل نشانه هايي باشد كه در توصيف بتوان به آن ها ارجاع داد؛

۷ ـ صفحات بايد به ترتيب شماره گذاري شده و ترجيحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از كل صفحات باشد؛

۸ ـ هيچ توضيحي نبايد روي نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛

۹ـ در صورتي كه هريك از نقشه ها، نمودارها و جداول در بيش از يك صفحه باشد، كل صفحات بايد بدون حذف بخشي از آن ها ، شامل نشانه هايي مستقل از شماره صفحات باشد به نحوي كه ارتباط و تماميت قسمت ها را با يكديگر روشن سازد.

ماده۱۶ـ در صورتي كه در اظهارنامه، توصيف، خلاصه توصيف، ادعا يا ادعاها و نقشه ها، به واحدهاي اندازه گيري وزن و حرارت، انرژي، نور، صدا، مغناطيس، و از اين قبيل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف بايد استفاده شود.

ماده ۱۷ـ ساير ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، بايد روي كاغذ داراي قطع ۴ A درج و نكات ذيل در مورد آن ها مراعات گردد:

۱ـ متن آن ها به صورت تايپ شده ارائه گردد و فاصله بين سطور بيش از ۵/۱ سانتي متر نباشد؛

۲ـ فرمول هاي شيميايي و رياضي ممكن است به صورت دستي نوشته شوند؛

۳ـ صفحات بايد داراي حاشيه ۳ سانتي متري در بالا و سمت راست و ۲ سانتي متري از پايين و سمت چپ باشند؛

۴ـ شماره گذاري صفحات، بايد به عدد فارسي و به نحوي باشد كه شروع قسمت توصيف اختراع با شماره يك آغاز و به ترتيب تا پايان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاري شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتداي آن ها بايد با شماره هاي جديد از يك شماره گذاري شوند؛

۵ ـ اوراق نبايد تا خورده و پاره شده باشند و فقط يك روي كاغذ نوشته مي شود.

ماده ۱۸ ـ در صورتي كه متقاضي طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت اختراع بايد درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

۱ـ تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

۲ـ طبقه بندي بين المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛

۳ـ كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه اي يا بين المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر ماخذ آن.

ماده ۱۹ ـ در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترين آن ها محاسبه مي گردد.

ماده ۲۰ ـ مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، ۱۲ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل، محاسبه خواهد شد.

 

فصل دوم:   انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه

ماده ۲۱ـ انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاء هرگونه اجازه بهره برداري از آن بايد حسب مورد به درخواست كتبي منتقل اليه يا مالك اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مربوط خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ چنانچه متقاضي بخواهد اصلاحاتي را در مورد توصيف، خلاصه توصيف اختراع يا نقشه ها انجام دهد بايد صفحاتي از ضمائم كه اين اصلاحات مربوط به آن ها است را دوباره تايپ كند، به نحوي كه كل آن ها يك سند يكپارچه را تشكيل دهد.

اضافه كردن بين خطوط، چسباندن، حاشيه نويسي، يا اصلاح به صورت زيرنويس و اقداماتي از اين قبيل ممنوع است.

ماده ۲۳ ـ متقاضي مي تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه ها انجام مي پذيرد.

ماده ۲۴ـ اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبي متقاضي مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضيان، اين درخواست بايد به امضاي همه آن ها رسيده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاريخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

تبصره ـ در صورتي كه اظهارنامه مسترد شده مبناي اظهارنامه هاي تقسيم شده ديگري قرار گرفته باشد، اظهارنامه هاي بعدي هم مسترد شده تلقي مي گردد.

ماده ۲۵ ـ توسعه يا بهبود يك اختراع مي تواند موضوع اظهارنامه تكميلي نيز قرار گيرد، مشروط بر اينكه مكمل و مبين همان اختراعي باشد كه در اظهارنامه اصلي ادعا شده است. در اين صورت:

۱ـ شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي در اظهارنامه تكميلي ذكر مي گردد؛

۲ـ تكميلي بودن اختراع در قسمت توصيف بعد از عنوان درج مي شود؛

۳ـ اعطاي گواهي نامه اختراع به اظهارنامه تكميلي مشروط به اعطاي گواهي نامه اختراع به اظهارنامه اصلي است؛

۴ـ در صورت ثبت اختراع اصلي، آگهي ثبت اختراع تكميلي متضمن شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي است.

تبصره۱ـ در صورت رد اظهارنامه تكميلي در مهلتي كه براي اعتراض به رد وجود دارد، متقاضي مي تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنكه مفهوم اختراعي آن با اظهارنامه اصلي يكسان نباشد در اين صورت، شماره اي جديد به اظهارنامه مستقل داده مي شود و از همان تاريخ اظهارنامه تكميلي حق تقدم خواهد داشت.

تبصره۲ـ صدور گواهي نامه اختراع تكميلي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه براي گواهي نامه اصلي تعيين شده است ولي مدت اعتبار گواهي نامه تكميلي نمي تواند از مدت اعتبار گواهي نامه اصلي تجاوز نمايد.

ماده ۲۶ ـ استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده ۴ قانون از جمله ناظر بر موارد زير است:

۱ـ افشاء به دليل يا در نتيجه سوء استفاده اشخاص ثالث يا ذي حق قبلي متقاضي انجام شده باشد؛

۲ـ افشاء در نتيجه شركت در يك نمايشگاه رسمي باشد كه در اين فرض متقاضي بايد گواهي شركت در اين نمايشگاه را كه به تاييد مسئولان ذي ربط رسيده همراه با درج اين مطلب كه اختراع فقط در نمايشگاه مذكور به نمايش گذاشته شده است، ظرف ۳۰ روز از تاريخ تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

تبصره ـ منظور از نمايشگاه رسمي نمايشگاهي است كه توسط دولت يا ادارات ذي صلاح داخلي تشكيل مي شود و يا توسط دولت يا اشخاص ذي صلاح در يك كشور عضو كنوانسيون پاريس و در سطح بين المللي برگزار مي گردد. در فرض اخير گواهي مسوولان ذي ربط نمايشگاه رسمي بايد به تاييد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.

ماده ۲۷ ـ مرجـع ثبـت پس از دريافت اظـهارنامه و ضمايـم مربـوط و احراز شرايط مقرر در ماده ۱۱ قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روي هريك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم، كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ در خصوص اظهارنامه هايي كه با پست سفارشي ارسال مي شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبـت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهـد شد. در صـورت عـدم ثبت نـيز مراتب به همين ترتيب به اطـلاع متقاضيـان خواهـد رسيد. پاسـخ اظهارنامه هاي واصله در چارچوب ماده۱۶۷ اين آيين نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

 

فصل سوم:    بررسي اظهارنامه و ثبت اختراع

ماده۲۸ـ (اصلاحیه مورخ 1392/8/11مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوطه آن ظرف ۴ ماه ضمن انطباق با شرايط شکلي مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بررسي مقدماتي مي‌نمايد. پس از بررسي مقدماتي و احراز شرايط شکلي اختراع، مرجع مذکور موظف است يک نسخه از اظهارنامه را به همراه مدارک و مستندات مربوط به مرجع ذيصلاح جهت احراز ماهوي اختراع ادعايي ارسال نمايد. مرجع يادشده ضمن حفظ محرمانگي اختراع، حداکثر ظرف ۵ ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط ماهوي اختراع مقرر در قانون و اين آئين‌نامه بررسي و نتيجه را به صورت مستند به مرجع ثبت اعلام مي‌نمايد. مرجع ثبت بمحض وصول پاسخ حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

تبصره۱ـ چنانچه مرجع بررسي ماهوي ظرف مهلت مقرره پاسخ ندهد، مرجع ثبت، اظهارنامه متقاضي را ظرف مدت سه ماه بنحو مقتضي بررسي و تصميم لازم اتخاذ مي‌نمايد. در صورت ضرورت مرجع بررسي ماهوي مي‌تواند توضيحات تکميلي متقاضي را اخذ نمايد.

تبصره۲ـ  سازمان ثبت مکلف است با بهره‌گيري از توانمندي‌هاي داخلي و بين‌المللي نسبت به ظرفيت‌سازي درون سازماني و برون سازماني و آموزش تخصصي کارشناسان مربوط و ايجاد رويه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.

تبصره۳ـ  سازمان ثبت مکلف است با استفاده از ظرفيت‌ها و امکانات داخلي و بين‌المللي نسبت به ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاعات اختراعات اقدام و آن را جهت تسهيل بررسي ماهوي در اختيار مرجع ذيصلاح مرتبط قرار دهد.

تبصره۴ـ  متقاضي مکلف است هزينه بررسي ماهوي اختراعات را ظرف مدت ۳۰ روز به شرح مقرر در جدول هزينه‌ها به مرجع بررسي ماهوي پرداخت و رسيد آن را به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه در موعد مقرر، اظهارنامه کان لم يکن تلقي مي‌گردد.

تبصره۵ ـ کسب نظر از مراجع ذيصلاح براساس قرارداد با آن‌ها صورت مي‌گيرد.

ماده ۲۹ ـ چنانچه پس از بررسي اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات يا تكميل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين مواردي كه نياز به اصلاح يا تكميل دارند كتباً از متقاضي مي خواهد تا ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات يا تكميل مدارك اقدام نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد. مهلت تعيين شده در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

ماده ۳۰ ـ تصميم مرجع ثبت مبني بر اعطاي گواهي نامه اختراع كتباً به متقاضي اعلام شده و متقاضي بايد ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام جهت پرداخت هزينه هاي مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهي موضوع ماده ۳۲ اين آيين نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

ماده ۳۱ ـ اختراع با قيد مراتب زير طبق فرم (الف ـ۲) در دفتر ثبت اختراع ثبت مي شود:

۱ ـ شماره وتاريخ اظهارنامه با قيد ساعت و روز و ماه و سال؛

۲ ـ شماره و تاريخ ثبت اختراع؛

۳ـ اسم و نشاني و تابعيت مالك اختراع؛

۴ـ اسم و نشاني و تابعيت مخترع در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نيست مگر اينكه مخترع كتباً تقاضا نموده باشد كه نامش در گواهي نامه اختراع ذكر نشود؛

۵ ـ اسم و نشاني نماينده قانوني مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وي تقاضا شده باشد؛

۶ ـ عنوان اختراع؛

۷ـ طبقه بندي بين المللي اختراع با ذكر زمينه علمي اي كه اختراع در آن طبقه قرار مي گيرد؛

۸ ـ در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

۹ـ مدت حمايت.

تبصره۱ـ در دفتر ثبت اختراع، براي هر اختراع دو صفحه اختصاص مي يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به موضوع اختراع صورت مي گيرد، در صفحات مزبور قيد مي گردد.

تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك اختراع يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت اختراعات برسد.

ماده ۳۲ ـ پس از ثبت اختراع، آگهي مربوط به ثبت، ظرف ۳۰ روز با قيد مراتب مذكور در ماده ۳۱ اين آيين نامه در روزنامه رسمي منتشر مي گردد. آگهي مزبور به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات رسيده و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي مي شود.

ماده۳۳ ـ پس از انتشار آگهي ثبت اختراع و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس درسايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت، گواهي نامه اختراع صادر و به متقاضي يا نماينده قانوني وي تسليم خواهد شد. گواهي نامه اختراع بايستي با استفاده از فناوري روز تهيه و مشتمل بر نسخه اي از توصيف ـ ادعا ـ خلاصه توصيف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهي نامه اختراع طبق فرم (الف ـ ۳) بايد حاوي نكات زير باشد:

۱ـ شماره وتاريخ اظهارنامه؛

۲ـ شماره و تاريخ ثبت اختراع؛

۳ـ اسم، نشاني و تابعيت دارنده اختراع؛

۴ـ اسم، نشاني و تابعيت مخترع، مگر اينكه مخترع كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر نام خود را نمايد؛

۵ ـ عنوان اختراع؛

۶ ـ طبقه بندي بين المللي اختراع؛

۷ـ ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛

۸ ـ مدت حمايت.

ماده ۳۴ ـ در صورت تعدد متقاضي ثبت اختراع، به درخواست آن ها، ميزان سهم هريك در گواهي نامه اختراع به تفكيك قيد خواهد شد. در غير اين صورت، حقوق ناشي از اختراع بالسويه خواهد بود.

ماده ۳۵ـ در صورت تقاضاي مالك اختراع ثبت شده براي صدور پروانه بهره برداري، مرجع ثبت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه يا دستگاه هايي كه مرتبط با موضوع اختراع تشخيص مي دهد، منعكس و پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذكور اقدام خواهد كرد. چنانچه مراجع يادشده ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۹ قانون پاسخ ندهنديا پاسخ منفي دهند، مرجع ثبت تكليفي براي صدور مجوز بهره برداري ندارد.

تبصره ـ درصورتي كه اخذ نظرات مراجع ذي ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزينه باشد، تاديه اين هزينه به عهده متقاضي پروانه بهره برداري است.

 

فصل چهارم:   صدور پروانه اجباري بهره برداري

ماده ۳۶ـ درخواست صدور پروانه اجباري بهره برداري اختراع بايد از جانب وزير يا بالاترين مقام دستگاه دولتي يا اشخاص مجاز از سوي آن ها، تسليم دبيرخانه كميسيون گردد. اين درخواست بايد همراه دليل و مدركي باشد كه به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتي يا شخص مجاز از طرف او، از مالك درخواست بهره برداري كرده ولي نتوانسته اجازه بهر ه برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد. رعايت مراتب فوق، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي در كشور به تشخيص كميسيون موضوع ماده ۱۷ قانون لازم نخواهد بود و تصميم كميسيون در اين خصوص بلافاصله به اجرا درمي آيد، مشروط بر آنكه در اين قبيل موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.

ماده ۳۷ـ دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه اجباري بهره برداري، ظرف ۱۰ روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ مي كند. مالك اختراع موظف است مراتب را به اشخاصي كه مجوز بهره برداري از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصي كه مجوز بهره برداري از اختراع مورد نظر را دارند بايد ظرف ۳۰ روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند كتباً به دبيرخانه ارائه نمايند كه دردفتر مخصوص به ثبت رسيده وجهت تصميم گيري تسليم كميسيون خواهد شد.

ماده ۳۸ـ دبيرخانه حداقل ۱۰ روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، بايد زمان آن را به متقاضي پروانه اجباري و مالك اختراع و اشخاص ذي نفع اطلاع دهد. اشخاص مذكور مي توانند در جلسه حضور پيدا كنند. كميسيون پس از استماع اظهارات آن ها تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۹ـ درصورت اعطاي پروانه اجباري، كميسيون بايد شرايط بهره برداري، نام سازمان دولتي بهره بردار يا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره برداري، مبلغ مذكور در بند ب ماده ۱۷ قانون به تشخيص كارشناس رسمي، اقدامات اجرايي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرايي توسط بهره بردار، محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد.

تبصره ـ پرداخت هزينه هاي كارشناسي براي تعيين مبلغ مذكور در اين ماده به عهده بهره بردار خواهد بود.

ماده ۴۰ ـ تصميم كميسيون مبني بر اعطاء پروانه اجباري بهره برداري بايد در دفتر ثبت اختراع قيد و به هزينه متقاضي در روزنامه رسمي كشور منتشر و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذي نفع ابلاغ گردد.

ماده ۴۱ـ چنانچه پس از بررسي مدارك و استماع اظهارات طرفين، كميسيون تشخيص دهد كه درخواست ارائه شده منطبق با شرايط مندرج در ماده ۱۷ قانون نمي باشد، درخواست را رد و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي و اشخاص ذي نفع ابلاغ مي نمايد.

ماده ۴۲ـ مالك اختراع يا سازمان دولتي و همين طور شخص ثالثي كه پروانه اجباري بهره برداري براي او صادر شده است ظرف ۲۰ روز پس از دريافت ابلاغ موضوع ماده۴۰ اين آيين نامه مي تواند نسبت به تصميم كميسيون درخواست بررسي مجدد نمايد. چنانچه كميسيون درخواست تجديدنظر را قانع كننده تشخيص دهد، جلسه اي را حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از وصول درخواست، براي رسيدگي به اظهارات متقاضي تجديدنظر و در صورت لزوم طرف او تشكيل خواهد داد و در مورد شرايط و مدت پروانه اجباري بهره برداري اتخاذ تصميم مي نمايد. در غير اين صورت درخواست مذكور رد مي گردد. نحوه تشكيل كميسيون، مهلت ها و ابلاغ تصميمات كميسيون مطابق با اين آيين نامه خواهد بود.

ماده ۴۳ ـ مالك اختراع مي تواند درخواست لغو پروانه اجباري بهره برداري صادره از سوي كميسيون را بنابه دلائلي كه در بند (ج) ماده ۱۷ قانون آمده است، همراه با مدارك و مستندات مربوط به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد. دبيرخانه موظف است ظرف ۳۰ روز از تاريخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره بردار اعلام تا چنانچه پاسخي داشته باشد ظرف ۳۰ روز به دبيرخانه اعلام نمايد. مرجع مذكور اظهارات طرفين به انضمام مدارك و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ارسال مي دارد. كميسيون پس از بررسي اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و بهره بردار، تصميم مقتضي را اتخاذ مي نمايد. چنانچه تصميم كميسيون مبني بر لغو پروانه بهره برداري باشد، حسب مورد اجازه بهره برداري براي مالك يا بهره بردار ديگر صادر مي گردد. در صورتي كه حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اجازه را كسب كرده اند، ابقاء تصميم را ايجاب نمايد، كميسيون نسبت به ابقاء آن اقدام مي نمايد.

تصميم كميسيون مبني بر لغو يا ابقاء پروانه اجباري بهره برداري همراه با مدت و شرايط مربوط از سوي دبيرخانه به طرفين ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۴ ـ هرگونه تصميم كميسيون مبني بر اعطاي پروانه اجباري بهره برداري يا رد آن از سوي متقاضي يا مالك اختراع قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون مي باشد. اين اعتراض بايد ظرف ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون به ذينفع و يا اطلاع او از آن صورت گيرد.

ماده ۴۵ ـ به منظور انجام كليه وظايف اداري كميسيون موضوع بند (الف) ماده ۱۷ قانون، دبيرخانه اي به رياست مديركل اداره كل مالكيت صنعتي در مرجع ثبت تشكيل مي شود.

ماده ۴۶ ـ مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه اجباري بهره برداري، موضوع بند (ح) ماده ۱۷ قانون، بايد آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف ۱۰ روز از زمان دريافت همراه با دلايل، مدارك و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم يا موخر ابلاغ نمايد. دارنده حق اختراع مقدم يا موخر بايد نظرات و دلايل و مدارك خود را ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ به مرجع ثبت تسليم نمايد. مرجع ثبت، مدارك و مستندات طرفين را جهت اتخاذ تصميم تسليم كميسيون مذكور در ماده۱۷۰ اين آيين نامه خواهدكرد. كميسيون پس از استماع اظهارات طرفين، در مورد اعطاي پروانه اجباري بهره برداري و شرايط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخيص كارشناس رسمي، يا رد درخواست، تصميم گيري خواهد كرد. در صورت اعتراض به تصميم كميسيون، تا قبل از نهايي شدن تصميم دادگاه در اين مورد، پروانه اجباري بهره برداري صادره از سوي كميته معلق خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه دارنده حق اختراع مقدم يا موخر مقيم ايران نباشد، مهلت هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي يابد.

 

فصل پنجم :    تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

ماده ۴۷ - مالك اختراع مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت، اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره برداري از اختراع يا انتقال و يا اعراض از مالكيت اختراع ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه بندي بين المللي اختراع ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك اختراع مي تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي نامه اختراع اعمال شود.

ماده ۴۸ـ درخواست مالك اختراع مبني بر تغييرات در مضمون و نقشه هاي اختراع، بايد به صورت كتبي و با ذكر شماره و تاريخ اختراع به مرجع ثبت تسليم گردد. انجام اين تغييرات، مشروط به آن است كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهي نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه، تجاوز نكند.

ماده۴۹ـ هرنوع انتقال گواهي نامه اختراع بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

۱ـ اصل گواهي نامه اختراع؛

۲ـ مدرك قانوني كه دلالت بر انتقال نمايد؛

۳ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه ها.

ماده ۵۰ ـ در آگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:

۱ـ عنوان اختراع، با ذكر طبقه بندي مربوط؛

۲ـ تاريخ ثبت انتقال؛

۳ـ شماره ثبت اختراع در ايران؛

۴ـ اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛

۵ ـ اسم ونشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.

ماده ۵۱ ـ مالك اختراع مي تواند بهره برداري از اختراع خود را ضمن رعايت ماده ۱۷ قانون به طور جزيي يا كلي براي تمام يا بخشي از مناطق جغرافيايي مورد حمايت، به هر شكل قانوني به ديگران واگذار نمايد. اجازه بهره برداري مي تواند انحصاري يا غير انحصاري باشد. مجوز بهره برداري بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره برداري كه به ثبت مي رسد غيرانحصاري تلقي مي گردد، مگر اينكه دلايل انحصاري بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره برداري بايد مشتمل بر مدارك زير باشد:

۱ـ نسخه اي از مجوز بهره برداري كه حاوي امضاء گواهي شده طرفين باشد؛

۲ ـ اصل گواهي نامه اختراع؛

۳ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه ها.

تبصره ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده۵۲ ـ در موارد زير مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداري خودداري كرده و مراتب را به اطلاع متقاضي مي رساند:

۱ـ درخواست مربوط به اختراعي باشد كه قبلاً در مورد آن مجوز بهره برداري انحصاري به ثبت رسيده است؛

۲ـ اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسي در مراجع قضايي باشد؛

۳ـ هزينه سالانه گواهي نامه اختراع پرداخت نشده باشد.

ماده ۵۳ ـ چنانچه مانعي براي ثبت مجوز بهره برداري از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمي منتشر مي كند. اين آگهي مشتمل بر موارد زير خواهد بود:

۱ـ اسامي مالك و بهره بردار؛

۲ـ عنوان اختراع؛

۳ـ تاريخ و شماره ثبت اختراع؛

۴ـ مدت بهره برداري؛

۵ ـ انحصاري يا غير انحصاري بودن آن.

ماده ۵۴ ـ در صورت فوت مالك گواهي نامه اختراع و باقي بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث يا احد از وراث نام ورثه يا وراث را به عنوان مالك در ظهر گواهي نامه اختراع قيد و مراتب را با ذكر ميزان سهم هريك در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد كرد. درخواست ثبت بايد كتبي و همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

۱ـ اصل دادنامه انحصار وراثت يا رونوشت مصدق آن؛

۲ـ اصل گواهي نامه اختراع؛

۳ـ مدارك دال بر پرداخت هزينه ها؛

۴ـ مدارك نمايندگي قانوني.

ماده ۵۵ ـ مالك اختراع مي تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

۱ـ اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك اختراع رسيده است؛

۲ـ اصل گواهي نامه اختراع ثبت شده؛

۳ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره۱ـ اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به اين است كه بهره برداري از اختراع، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره۲ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

ماده ۵۶ ـ در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري يا اعراض از مالكيت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت اختراع در ايران قيد و به تاييد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري يا اعراض از مالكيت اختراع، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده ۵۷ ـ كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهي نامه اختراع درج مي گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي شود.

موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزينه هاي مقرر در جدول هزينه ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

 

فصل ششم:      اعتراض به  رد  و  به  تقاضاي ثبت   و اقامه دعواي ابطال گواهي نامه اختراع

ماده ۵۸ ـ تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين نامه، تسليم شود. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

ماده ۵۹ ـ هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت اختراع اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره ـ مهلت مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

ماده ۶۰ ـ هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است، در صورتي كه اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي اختراع خود مطابق قانون و اين آيين نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تاديه نمايد. مرجع ثبت با رعايت ماده ۵۹ اين آيين نامه موظف است ظرف ۱۰ روز از وصول اعتراض، نسخه اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود. هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت اختراع مسترد شده تلقي مي گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي شود تا در صورتي كه اختراع وي به ثبت نرسيده است، برطبق اظهارنامه اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است؛ مگر اينكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده ۱۷۲ اين آيين نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره۱ـ در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره۲ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره۳ـ در صورتي كه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي يابد.

ماده ۶۱ ـ در صورت درخواست ابطال گواهي نامه اختراع، ذي نفع مي تواند با اثبات يكي از موارد مذكور در ماده ۱۸ قانون دادخواست خود را تسليم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون نمايد. دادخواست ابطال بايد همراه مدارك ذيل باشد:

۱ـ اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

۲ـ رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه ها؛

۳ـ وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

ماده ۶۲ ـ هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاريخ ثبت باطل تلقي مي شود. راي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي كند. محكوم له مي تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل عنوان اختراع و ذكر خلاصه اي از مفاد راي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.

 

فصل هفتم:    اظهارنامه بين المللي طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات

ماده ۶۳ ـ اظهارنامه بين المللي كه طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات از سوي اتباع ايراني يا مقيمين در ايران تسليم مرجع ثبت مي گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.

ماده ۶۴ ـ در صورتي كه در اظهارنامه هاي بين المللي، ايران به عنوان « كشور تعيين شده» و «كشور منتخب» جهت ثبت بين المللي معرفي شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در معاهده و آيين نامه مربوط تقاضاي ثبت اختراع را طبق قانون و اين آيين نامه مورد بررسي قرار خواهد داد.

ماده ۶۵ ـ علاوه بر هزينه هايي كه براي ثبت بين المللي طبق معاهده و آيين نامه مربوط پرداخت مي گردد، جهت بررسي اظهارنامه بين المللي و مدارك آن، هزينه اي طبق جدول هزينه ها دريافت خواهد شد. در صورت تاييد اظهارنامه، چگونگي ارسال آن به دفتر بين المللي و هزينه هاي مربوط به عهده متقاضي خواهد بود.

 

فصل هشتم:   هزينه ها

ماده ۶۶ ـ با توجه به ماده ۱۶ قانون، اعتبار گواهي نامه اختراع بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است. براي حفظ اعتبار گواهي نامه بايد، هزينه اي سالانه ظرف دوماه قبل از انقضاي يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همين ترتيب تا تاريخ اعتبار گواهي نامه، طبق جدول هزينه ها تاديه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اگر مالك اختراع يا نماينده قانوني وي تا شش ماه پس از انقضاي موعد، علاوه بر هزينه سالانه جريمه اي معادل نصف هزينه سالانه اختراع را پرداخت نمايد ثبت اختراع به اعتبار خود باقي خواهد ماند.

 

بخش سوم:     ثبت طرح هاي صنعتي

فصل اول:     تسليم،  اصلاح،  استرداد،  انتقال و  ثبت اظهارنامه

ماده ۶۷ ـ ثبت طرح صنعتي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۶۸ ـ اظهارنامه ثبت طرح صنعتي بايد در ۲ نسخه و در فرم مخصوص (ط ـ ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن ها الزامي است، مع ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد مي تواند خلاصه آن ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي كند.

ماده ۶۹ ـ متقاضي بايد اظهارنامه ثبت طرح صنعتي را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا درچارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي گردد.

ماده ۷۰ ـ اظهارنامه طرح صنعتي بايد حاوي نكات زير باشد:

۱ـ اسم، نشاني، كدپستي، شماره ملي، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر الزامي است؛

۲ـ اسم، اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

۳ـ اسم و اقامتگاه طراح در صورتي كه متقاضي همان طراح نباشد؛

۴ـ ذكر كالا و طبقه اي كه متقاضي درخواست ثبت طرح براي آن را دارد؛

۵ ـ تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي نامه طرح صنعتي در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛

۶ ـ تعيين ضمائم.

تبصره۱ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره۲ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه برفارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

ماده ۷۱ ـ دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقه بندي بين المللي و يا به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء ، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را مي توان در يك اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.

ماده ۷۲ ـ در صورتي كه متقاضي، دو اظهارنامه داراي طرح هاي صنعتي مشابه را در يك تاريخ تسليم نمايد، بنابه درخواست متقاضي، مرجع ثبت مي تواند يكي از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتي اصلي و ديگري را به صورت طرح صنعتي متمم بپذيرد.

ماده ۷۳ ـ مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شوند:

۱ـ مدارك مثبت هويت متقاضي و طراح؛

۲ـ مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

۳ـ اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛

۴ـ اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح؛

۵ ـ در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي دهد، بايد حداكثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتي متر و وزن آن حداكثر ۲ كيلوگرم و از ماده اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد. شكل هاي گرافيكي و ترسيم شده بايد حداكثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتي متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A۴ و با جوهر مشكي باشد؛

۶ ـ درخواست كتبي به تاخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛

۷ ـ درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛

۸ ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامل دو يا چند طرح صنعتي است، رسيد مربوط به پرداخت هزينه هاي اضافي؛

۹ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود.

تبصره۱ـ طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي ۳ و ۴ فوق، بايد حداكثر در ابعاد ۲۰×۲۰ سانتي متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد.

تبصره۲ـ در صورت ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت مي تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد.

تبصره۳ـ در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرح هاي صنعتي متعدد باشد، تصاوير يا اشكال يا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسيله شماره از يكديگر متمايز مي گردند.

ماده ۷۴ ـ در صورتي كه متقاضي طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت طرح صنعتي بايد درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

۱ـ تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

۲ـ طبقه بندي بين المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛

۳ـ كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه اي يا بين المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر ماخذ آن.

ماده ۷۵ ـ در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترين آن ها محاسبه مي شود.

ماده ۷۶ـ مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتي، ۶ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل محاسبه خواهد شد.

ماده ۷۷ـ استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده ۴ قانون براي ثبت طرح صنعتي، با انجام تغييرات لازم، مشمول مقررات ماده ۲۶ اين آيين نامه خواهد بود.

ماده ۷۸ـ متقاضي مي تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتي، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه ها انجام مي پذيرد.

ماده ۷۹ـ متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتي مي تواند ضمن تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

درصورت استرداد اظهارنامه، هزينه هاي پرداختي مسترد نخواهدشد.

ماده ۸۰ ـ انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي هرگونه اجازه بهره برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه ها خواهد بود.

ماده ۸۱ ـ مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظيم اظهارنامه را از لحاظ شناسايي هويت متقاضي و نمايش گرافيكي طرح صنعتي مورد رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ در خصوص اظهارنامه هايي كه با پست سفارشي ارسال مي شوند، درصورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي، به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه هاي واصله در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

 

فصل دوم:    بررسي اظهارنامه و ثبت طرح صنعتي

ماده۸۲ ـ مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاريخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعايت جنبه هاي شكلي و ساير شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه بندي بين المللي، مورد بررسي قرار مي دهد.

ماده ۸۳ ـ مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در اين آيين نامه اقدام به رفع نقص نمايد.

چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.

تبصره ـ مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا ۳۰ روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ محاسبه مي شود.

ماده ۸۴ ـ طرح هاي صنعتي زير قابل حمايت نيستند:

۱ـ طرح هايي كه جديد يا اصيل نباشند؛

۲ـ طرح هايي كه تنها در نتيجه عملكرد فني محصول ايجاد مي شوند؛

۳ـ طرح هاي حاوي نمادها يا نشان هاي رسمي؛

۴ـ طرح هاي مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه.

طرح صنعتي جديد با رعايت مفاد ماده ۲۱ قانون، طرحي است كه قبل از تسليم اظهارنامه و يا قبل از تاريخ ادعاي حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.

طرح صنعتي در صورتي اصيل محسوب مي شود كه به طور مستقل توسط طراح پديد آمده و كپي و تقليد طرح هاي موجود نباشد، به نحوي كه از ديد يك كاربر آگاه، متفاوت از طرح هايي باشد كه قبلاً در اختيار عموم قرار گرفته است.

ماده ۸۵ ـ هرگاه تقاضاي ثبت طرح صنعتي مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد، مراتب كتباً به متقاضي اعلام شده و وي بايد ظرف ۳۰ روز پس از تاريخ اعلام، جهت پرداخت هزينه هاي مربوط به ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي موضوع ماده ۸۶ اين آيين نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

ماده ۸۶ ـ مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتي، مراتب را ظرف ۳۰ روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي نمايد. آگهي مزبور شامل موارد زير مي باشد:

۱ ـ شماره و تاريخ اظهارنامه؛

۲ـ شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي؛

۳ـ اسم و نشاني طراح مگر آن كه طراح كتباً درخواست كند كه نامش ذكر نشود؛

۴ـ اسم و اقامتگاه متقاضي يا نماينده وي؛

۵ ـ ذكر كالا و طبقه اي كه طرح مورد تقاضا مربوط به آن مي باشد؛

۶ ـ تعيين تاريخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛

۷ـ تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن تصوير؛

۸ ـ اشاره به ماكت طرح، در صورت ارائه؛

۹ـ مدت اعتبار ثبت.

تبصره ـ هرگاه درخواستي طبق ماده ۲۵ قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي شود. در اين صورت مرجع ثبت، يك آگهي حاوي تاخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تنظيم اظهارنامه و مدت تاخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي كند. پس از انقضاء مدت تاخير درخواست شده، مرجع ثبت آگهي طرح صنعتي ثبت شده را صادر و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي خواهد كرد. هزينه انتشار آگهي هاي مذكور در اين تبصره به عهده متقاضي ثبت طرح صنعتي خواهد بود.

ماده ۸۷ ـ ثبت طرح صنعتي با قيد مراتب زير و طبق فرم (ط ـ ۲) در دفتر ثبت طرح صنعتي انجام مي پذيرد:

۱ـ تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛

۲ـ تاريخ و شماره ثبت طرح صنعتي؛

۳ـ اسامي كالاها و طبقاتي كه طرح صنعتي براي آن ها اختيار شده است؛

۴ـ ذكر مشخصات طرح يا طرح هاي صنعتي به طور اجمال با تعيين اجزايي كه متقاضي مي خواهد حق استعمال انحصاري آن را به خود اختصاص دهد؛

۵ ـ در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

۶ ـ اسم، محل اقامت و تابعيت مالك طرح و نماينده او در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده قانوني تسليم شده باشد؛

۷ـ اسم و نشاني و تابعيت طراح، در صورتي كه متقاضي شخص طراح نيست، مگر اينكه طراح كتباً تقاضا نموده باشد كه اسمش در گواهي نامه طرح صنعتي ذكر نشود؛

۸ ـ مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي.

تبصره۱ ـ در دفتر ثبت طرح صنعتي براي هر طرح دو صفحه اختصاص مي يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه نسبت به طرح صنعتي صورت مي گيرد، در صفحات مزبور قيد مي گردد.

تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك طرح صنعتي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت طرح هاي صنعتي برسد.

ماده ۸۸ ـ پس از ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي مربوط به آن و تحويل نسخه منتشرشده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت، گواهي نامه اي طبق فرم (ط ـ ۳) كه حاوي نكات زير باشد با الصاق تصوير يك نمونه كامل از طرح و منگنه و ممهور كردن آن، به مالك طرح يا نماينده قانوني وي تسليم مي شود:

۱ـ تاريخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛

۲ـ تاريخ و شماره ثبت طرح يا طرح ها؛

۳ـ اسم و اقامتگاه و تابعيت مالك طرح؛

۴ـ اسم، نشاني و تابعيت طراح، مگر اينكه طراح كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر اسم خود را نمايد؛

۵ ـ ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آن ها مي باشد و طبقه و يا طبقاتي كه مورد تاييد قرار گرفته است؛

۶ ـ مدت اعتبار طرح و تاريخ انقضاي آن؛

۷ـ ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛

۸ ـ تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن آن.

اين گواهي نامه با استفاده از فناوري روز تهيه و به امضاء رئيس اداره ثبت طرح هاي صنعتي مي رسد

 

فصل سوم:     تمديد ثبت طرح صنعتي

ماده ۸۹ ـ با توجه به بند د ماده ۲۸ قانون، مالك طرح صنعتي مي تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت طرح صنعتي را براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پايان اعتبار ثبت طرح صنعتي، با پرداخت جريمه تاخير طبق جدول هزينه ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۹۰ ـ درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي در دو نسخه توسط مالك طرح ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء و الصاق تصوير نمونه طرح و رسيد پرداخت هزينه مربوط، به مرجع ثبت تسليم مي گردد.

مرجع ثبت پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد كرده و برروي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.

ماده ۹۱ ـ درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي بايد حاوي نكات ذيل باشد:

۱ـ شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتي اي كه تمديد آن مورد درخواست است؛

۲ـ طبقه يا طبقات كالاهاي موضوع طرح صنعتي؛

۳ـ اسم و آخرين نشاني كامل مالك طرح صنعتي ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.

مدارك مثبت هويت متقاضي، رسيد مربوط به پرداخت هزينه تمديد، حداقل شش نمونه از طرح و مدارك نمايندگي قانوني، درصورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد، بايد به همراه درخواست تمديد ارائه شود.

ماده ۹۲ ـ تمديد ثبت، دنباله ثبت اصلي، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهي مربوط، گواهي نامه تمديد ثبت طبق فرم (ط ـ ۴) صادر و تسليم مالك طرح يا نماينده قانوني وي خواهدشد. گواهي نامه تمديد شامل مندرجات گواهي نامه اصلي، با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار طرح صنعتي و تاريخ انقضاي آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه محصولات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه بندي بين المللي در دفتر، ثبت و گواهي نامه تمديد ثبت طرح صنعتي را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه بندي بين المللي و هزينه انتشار آگهي مربوط در روزنامه رسمي به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره۲ـ تمديد ثبت طرح صنعتي نمي تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به وجود آورد. در غير اين صورت، مقررات تغيير طرح صنعتي موضوع ماده ۹۳ اين آيين نامه قابل اعمال خواهد بود.

 

فصل چهارم:      تغييرات، انتقالات و  اعراض در مورد طرح صنعتي ثبت شده

ماده ۹۳ـ مالك طرح صنعتي مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره برداري از طرح يا انتقال و يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه بندي بين المللي طرح صنعتي ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك طرح صنعتي مي تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي نامه طرح صنعتي اعمال شود.

ماده ۹۴ـ در مواردي كه مالك طرح اجازه بهره برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره برداري را ثبت و آگهي مي كند.

تبصره ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده ۹۵ـ  هرنوع انتقال گواهي نامه طرح صنعتي بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

۱ـ آخرين گواهي نامه معتبر طرح صنعتي؛

۲ـ سند رسمي حاكي از انتقال؛

۳ـ مدارك نمايندگي قانوني؛

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه ها.

ماده ۹۶ ـ درآگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:

۱ـ عنوان طرح

۲ـ تاريخ ثبت انتقال؛

۳ـ شماره ثبت طرح در ايران، با ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آن مي باشد؛

۴ـ اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛

۵ ـ اسم و نشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.

ماده ۹۷ ـ مالك طرح صنعتي مي تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

۱ـ اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك طرح صنعتي رسيده است؛

۲ـ اصل گواهي نامه طرح صنعتي ثبت شده؛

۳ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره۱ـ اعراض مالك طرح صنعتي از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده مشروط به اين است كه بهره برداري از طرح صنعتي، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره۲ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

ماده۹۸ ـ در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي در ايران قيد و به تاييد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري، يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده ۹۹ ـ كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از طرح صنعتي ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتي، ثبت و در ظهر گواهي نامه طرح صنعتي درج مي گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزينه هاي مقرر در جدول هزينه ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

 

فصل پنجم:  اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهي نامه طرح صنعتي

ماده ۱۰۰ـ تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه، از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آئين نامه تسليم شود. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

ماده ۱۰۱ـ هرشخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت طرح صنعتي اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دونسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت باتعيين موارد، كتباً از متقاضي مي خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره ـ مهلت مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

ماده ۱۰۲ ـ هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است در صورتي كه طرح صنعتي قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي طرح صنعتي خود مطابق قانون و اين آيين نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنـعتي و تمام مخارج مربوط به آن را تاديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده۱۰۱ اين آيين نامه، ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد، درخواست او براي ثبت طرح صنعتي مسترد شده تلقي مي گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي شود تا در صورتي كه طرح صنعتي وي به ثبت نرسيده باشد، برطبق اظهارنامه اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه طرح صنعتي قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح صنعتي به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده ۱۷۲ اين آيين نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره۱ـ درصورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح صنعتي نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره۲ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره۳ـ چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت هاي مذكور در اين ماده به دوبرابر افزايش مي يابد.

ماده ۱۰۳ ـ هر ذينفع مي تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.

دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:

۱ـ اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

۲ـ رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه ها؛

۳ـ وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه ثبت طرح صنعتي باطل شود، از تاريخ ثبت، باطل تلقي مي شود. راي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي كند. محكوم له مي تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل مشخصات طرح صنعتي و ذكر خلاصه اي از مفاد راي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهدبود.

 

بخش چهارم:    ثبت علائم

فصل اول:   تسليم، استرداد، ثبت    و   رد اظهارنامه

ماده ۱۰۵ ـ ثبت علامت مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۱۰۶ـ اظهارنامه ثبت علامت بايد در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع ـ ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن الزامي است. مرجع ثبت در صورت لزوم مي تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند.

ماده ۱۰۷ ـ متقاضي بايد اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

ماده ۱۰۸ ـ اظهارنامه ثبت علامت بايد حاوي نكات زير باشد:

۱ـ اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي و تابعيت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر آن الزامي است.

۲ـ اسم، شماره ملي، نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي،در صورت وجود؛

۳ـ اسم، نشاني و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

۴ـ الصاق نمونه اي از علامت در كادر مربوط؛

۵ ـ توصيف و تعيين اجزاء علامت و تعيين حروف مشخص در صورتي كه علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛

۶ ـ ذكر كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن ها به كار مي رود، با تعيين طبقه يا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندي بين المللي؛

۷ـ ذكر حق تقدم، در صورت درخواست؛

۸ ـ رشته فعاليت مالك علامت؛

۹ـ ذكر علامت جمعي در صورتي كه ثبت آن مورد درخواست باشد؛

۱۰ـ در صورتي كه علامت مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد، درج آوانويسي و ترجمه آن؛

۱۱ـ ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي خاص علامت باشد؛

۱۲ـ ذكر سه بعدي بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛

۱۳ـ تعيين ضمائم.

تبصره۱ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره۲ـ در صورت تعدد متقاضي ثبت، شخصي كه به نمايندگي از سايرين حق مراجعه و مكاتبه با مرجع ثبت و انجام ساير تشريفات اداري لازم، جز دريافت گواهي نامه علامت، را دارد، بايد با ذكر اقامتگاه، تعيين شود.

تبصره۳ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

تبصره۴ ـ در كليه امور راجع به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه بندي كالا و خدمات را براساس طبقه بندي بين المللي مورد بررسي قرار مي دهد. در صورت وجود عناصر تصويري در علامت، رعايت طبقه بندي مربوط الزامي و به عهده مرجع ثبت است.

ماده ۱۰۹ـ براي ثبت هر علامت بايد از اظهارنامه جداگانه استفاده شود. استفاده از يك اظهارنامه براي ثبت يك علامت جهت كالا ها و خدمات مندرج در يك يا چند طبقه بلامانع است.

ماده ۱۱۰ ـ شخصي كه تقاضاي ثبت چندين علامت را به طور همزمان مي نمايد بايد براي هريك از آن ها مطابق مقررات اين آيين نامه، اظهارنامه جداگانه اي تسليم كند. در اين صورت، اگر تقاضا ها توسط نماينده قانوني به عمل آمده باشد، مدرك اصلي نمايندگي به يكي از اظهارنامه ها و يك رونوشت مصدق آن به هريك از اظهارنامه هاي ديگر بايد ضميمه شود.

ماده ۱۱۱ ـ مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:

۱ـ با لحاظ ماده ۱۱۰ اين آيين نامه، نسخه اصلي نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

۲ـ ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافيكي كه با علامت الصاق شده روي اظهارنامه يكسان بوده و ابعاد آن حداكثر ۱۰ &#۶۱۶۲۰;۱۰ سانتي متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافيكي نباشد ده نمونه از كپي يا تصوير علامت حداكثر در همين ابعاد و به نحوي كه مرجع ثبت مناسب تشخيص دهد، ارائه خواهد شد.

چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخيص ندهد، تسليم نمونه مناسب را درخواست مي نمايد. در هر حال، علامت بايد به همان نحو كه درخواست و ثبت مي شود استعمال گردد؛

۳ـ در صورت سه بعدي بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه هاي گرافيكي يا تصوير دوبعدي روي برگه به نحوي كه از شش زاويه متفاوت تهيه و در مجموع يك نمونه واحد كه همان علامت سه بعدي را تشكيل دهند، الزامي است؛

۴ ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود؛

۵ ـ ارائه مدارك دال بر فعاليت در حوزه ذي ربط بنابه تشخيص مرجع ثبت؛

۶ ـ نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي و ارائه گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه يا دستگاه مرتبط، در صورتي كه ثبت علامت جمعي مورد درخواست باشد؛

۷ ـ مدارك مثبت هويت متقاضي؛

۸ ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه هاي قانوني؛

۹ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.

ماده ۱۱۲ ـ در صورتي كه متقاضي طبق ماده ۹ قانون درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت علامت بايد درخواست خود را به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

۱ـ تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

۲ـ كشوري كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده و يا در صورت منطقه اي يا بين المللي بودن اظهارنامه، اداره اي كه اظهارنامه در آنجا تسليم شده است؛

تبصره۱ـ درخواست حق تقدم بايد همزمان با تاريخ تسليم اظهارنامه تسليم شود.

تبصره۲ـ هرگاه حق تقدم دو يا چند اظهارنامه اصلي ادعا شود، مي توان با رعايت تبصره (۱) فوق، اطلاعات آن ها را در يك درخواست قيد و تسليم نمود. در اين صورت مبناي احتساب حق تقدم تاريخ تسليم نخستين اظهارنامه خواهد بود.

تبصره۳ـ در صورتي كه حق تقدم ادعايي شامل كليه كالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلي نباشد، اشاره به كالاها يا خدماتي كه مورد ادعا است، ضروري است.

ماده ۱۱۳ـ مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، ۶ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از تعطيل محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۱۴ ـ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام است، مشروط بر اينكه در زمان تسليم حاوي اطلاعات زير باشد:

۱ـ اسم متقاضي؛

۲ـ نشاني اي كه ابلاغ ها بايد در آنجا صورت گيرد؛

۳ـ نمونه اي از علامت؛

۴ـ كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن ها ثبت مي شود؛

۵ ـ پرداخت حق ثبت اظهارنامه.

ماده ۱۱۵ـ متقاضي مي تواند تا قبل از انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۰ اين آيين نامه ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشاني، تغيير نماينده قانوني و كاهش كالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نمايد. اعمال اين اصلاح منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه ها خواهد بود.

ماده ۱۱۶ـ متقاضي يا نماينده قانوني وي در هر زمان قبل از ثبت علامت مي تواند ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

ماده ۱۱۷ ـ مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرايط مقرر در ماده ۱۱۴ اين آيين نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ درخصوص اظهارنامه هايي كه با پست سفارشي ارسال مي شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه هاي واصله درچارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

 

فصل دوم:   بررسي  و انتشار آگهي اظهارنامه

ماده ۱۱۸ ـ مرجع ثبت ظرف ۳۰ روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعايت جنبه هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه بندي بين المللي مورد بررسي قرار مي دهد.

ماده ۱۱۹ ـ مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ مي كند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نمايد.

چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ

خواهد كرد.

تبصره ـ مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم در ايران ۳۰ روز و براي اشخاص مقيم در خارج از كشور ۶۰ روز از زمان ابلاغ محاسبه مي شود.

ماده ۱۲۰ ـ مرجع ثبت پس از پذيرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضي ابلاغ وآگهي مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر مي نمايد. آگهي مزبور بايد شامل موارد ذيل باشد:

۱ـ تاريخ و شماره اظهارنامه؛

۲ـ در صورت ادعاي حق تقدم، تاريخ و شماره اظهارنامه و كشوري كه درخواست ثبت اوليه در آنجا صورت گرفته است؛

۳ـ نمونه علامت؛

۴ـ اجراء علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي علامت باشد؛

۵ ـ فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن ها مورد استفاده قرار مي گيرد؛ با اشاره به طبقه يا طبقات مربوط طبق طبقه بندي بين المللي؛

۶ ـ نام و نشاني متقاضي؛

۷ ـ نام و نشاني نماينده قانوني در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده تسليم شده باشد.

تبصره ـ در صورتي كه متقاضي ظرف ۳۰ روز پس از دريافت ابلاغ، هزينه انتشار آگهي فوق را پرداخت نكند، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲۱ ـ در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون، مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد.

از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردي علامت عين يا شبيه علامت ديگر تشخيص داده شده و رد مي گردد كه علامت مذكور قبلاً به اسم ديگري ثبت يا تقاضاي ثبت شده باشد يا شباهت آن از لحاظ شكل ظاهر يا تلفظ يا كتابت و يا ساير ويژگي ها با علامت ديگري كه قبلا ثبت يا تقاضاي ثبت شده به اندازه اي باشد كه مصرف كنندگان عادي را به اشتباه بيندازد.

متقاضي مي تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين نامه تسليم نمايد.پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي گردد.

مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ۳۰ روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور۶۰ روز از تاريخ ابلاغ خواهد بود.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

 

فصل سوم:   انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه

ماده ۱۲۲ـ انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي اجازه بهره برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه ها خواهد بود.

تبصره ـ انتقال جزئي حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مستلزم تسليم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل اليه است.

ماده ۱۲۳ـ بعد از انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۰ اين آيين نامه، هر گونه اصلاحي كه به وسيله متقاضي در خود علامت و يا دركالاها يا خدمات مربوط به آن صورت گيرد مستلزم تسليم اظهارنامه جديد است. چنين اظهارنامه اي به ترتيب مقرر در قانون و اين آيين نامه بررسي مي گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد موضوع آگهي مي شود.

ماده ۱۲۴ـ هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت ۳۰ روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۰ اين آيين نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده۳۰ و ماده۳۲ قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.

پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره ـ مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

ماده ۱۲۵ ـ هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تاديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده ۱۲۴ اين آيين نامه، ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده ۱۷۲ اين آيين نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره۱ـ در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره۲ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره۳ـ چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي يابد.

 

فصل چهارم:    ثبت علامت  و  تمديد ثبت

ماده ۱۲۶ ـ پس از انتشار آگهي ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ اين آيين نامه و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي توسط متقاضي به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاريخ انتشار، در صورتي كه مرجع ثبت تشخيص دهد شرايط مندرج در قانون و اين آيين نامه رعايت شده و نسبت به تقاضاي ثبت علامت نيز اعتراض نشده و يا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزينه هاي مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت مي كند.

تبصره ـ در صورت عدم تحويل نسخه منتشرشده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در اين ماده، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهدشد.

ماده ۱۲۷ ـ متقاضي بايد ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام كتبي مرجع ثبت مبني بر تاييد نهايي علامت، نسبت به پرداخت هزينه هاي ثبت علامت و انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۹ اين آيين نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.

ماده ۱۲۸ ـ ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع ـ ۲) با قيد مراتب ذيل به عمل خواهد آمد:

۱ـ اسم و نشاني و تابعيت مالك علامت؛

۲ـ اسم و نشاني نماينده قانوني او، در صورت وجود؛

۳ـ الصاق يك نمونه از علامت در محلي كه به اين امر اختصاص داده شده است؛

۴ـ تعيين اجزا علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي علامت باشد؛

۵ ـ تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاريخ و شماره ثبت علامت؛

۶ ـ فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن ها استفاده مي شود ، با اشاره به طبقه يا طبقات آن ها طبق طبقه بندي بين المللي؛

۷ ـ در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

۸ ـ مدت اعتبار ثبت علامت.

تبصره۱ـ در دفتر ثبت براي هرعلامت دو صفحه اختصاص مي يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به علامت صورت مي گيرد، در صفحات مزبور قيد مي گردد. در صورت نياز به صفحات اضافي مرجع ثبت مي تواند از دفتر متممي به اين منظور استفاده نمايد.

تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك علامت يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت علائم تجاري برسد.

ماده ۱۲۹ـ مرجع ثبت مكلف است ظرف ۳۰ روز پس از ثبت علامت، آگهي حاوي كليه مراتب مندرج در ماده ۱۲۸ اين آيين نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

ماده۱۳۰ـ پس از ثبت علامت و انتشار آگهي آن و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي، گواهي نامه اي طبق فرم (ع ـ ۳) كه حاوي موارد مذكور در بندهاي (۱) (۳) (۴)(۵)(۶)(۷) ماده ۱۲۸ اين آيين نامه و همچنين مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاريخ انقضاي آن باشد، پس از امضاء و مهر رئيس اداره ثبت علائم تجاري، به مالك علامت يا نماينده قانوني او تسليم مي شود.

تبصره ـ گواهي نامه علامت با استفاده از فناوري روز تهيه مي شود.

ماده ۱۳۱ـ با توجه به بند د ماده ۴۰ قانون، مالك علامت مي تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت علامت را براي دوره هاي متوالي ده ساله بنمايد. درخواست تمديد ثبت ظرف يك سال قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تاخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۱۳۲ ـ درخواست تمديد ثبت علامت در دو نسخه توسط مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسليم مي شود.

مرجع يادشده پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و برروي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.

ماده ۱۳۳ ـ درخواست تمديد ثبت بايد حاوي موارد ذيل باشد:

۱ـ شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و علامتي كه تمديد آن مورد درخواست است؛

۲ـ طبقه يا طبقات كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن ها ثبت شده است؛

۳ـ اسم و نشاني كامل مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.

تبصره۱ـ درخواست تمديد ثبت وقتي پذيرفته مي شود كه هزينه تمديد پرداخت شده باشد.

تبصره۲ـ در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه كالاها و خدمات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه بندي بين المللي علامت، در دفتر ثبت و گواهي نامه تمديد ثبت علامت را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه بندي بين المللي به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره۳ـ مالك علامت مي تواند ضمن درخواست تمديد، درخواست جداگانه اي را براي تقليل طبقه يا كالاها و خدماتي كه علامت براي آن به ثبت رسيده است، بدون پرداخت هزينه ثبت تغيير، تسليم مرجع ثبت نمايد.

تبصره۴ـ در صورت تغيير طبقات يا كالاها، مندرجات اين ماده با انجام تغييرات لازم، به هزينه مالك علامت، در روزنامه رسمي آگهي مي شود.

ماده ۱۳۴ ـ مدارك زير بايد به درخواست تمديد ضميمه گردد:

۱ـ مدارك مثبت هويت متقاضي؛

۲ـ حداقل شش نمونه از علامت با رعايت ماده ۱۰۸ اين آيين نامه؛

۳ـ رسيد مربوط پرداخت هزينه ها ؛

۴ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.

ماده ۱۳۵ ـ با رعايت تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۱۳۳ اين آيين نامه، تمديد ثبت علامت نمي تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به وجود آورد. در غير اين صورت مقررات تغيير علامت قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۱۳۶ ـ تمـديد ثبـت علامت دنباله ثبـت اصلـي در دفـتر ثبت مي شود و گواهي نامه تمديد ثبت طبق فرم (ع ـ ۴) صادر و تسليم مالك علامت يا نماينده قانوني وي مي گردد.

گواهي نامه تمديد ثبت شامل مندرجات گواهي نامه اصلي با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار و تاريخ انقضاي آن خواهد بود.

 

فصل پنجم:  علامت جمعي

ماده ۱۳۷ ـ مقررات مواد ۱۰۵ تا ۱۳۶ اين آيين نامه، با انجام تغييرات لازم، و به شرط رعايت موارد زير در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است:

۱ـ اظهارنامه ثبت علامت جمعي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مطابق ماده ۴۲ قانون، در اظهارنامه به جمعي بودن علامت اشاره شده و نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه گردد؛

۲ـ در ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي، بايد خصوصيات مشترك يا كيفيت كالاها و خدمات توليدي در يك منطقه جغرافيايي معين يا مورد تاييد كه تحت آن ها اشخاص مي توانند از علامت مذكور استفاده كنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و ضوابط يادشده تعيين گردد؛

۳ـ آگهي ثبت علامت جمعي كه مطابق ماده ۱۲۰ اين آيين نامه انجام خواهد شد، بايد همچنين شامل خلاصه اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن علامت باشد؛

۴ـ هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط حاكم بر استفاده از علامت جمعي بايد به صورت مكتوب توسط مالك آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلاميه ياد شده بايد در دفتر ثبت قيد شود. تغييرات مذكور قبل از ثبت هيچگونه اثري ندارد.

خلاصه اي از تغييرات به عمل آمده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود.

۵ ـ علاوه بر مالك علامت جمعي ثبت شده، ساير اشخاص مجاز نيز مي توانند با رعايت شرايط و ضوابط مربوط، از علامت يادشده استفاده نمايند.

تبصره ـ متقاضي ثبت علامت جمعي در ارتباط با بندهاي (۱) و (۲) فوق مكلف است گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه يا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسليم نمايد.

 

فصل ششم:   تغييرات،  انتقالات  و  اعراض در مورد علامت ثبت شده

ماده ۱۳۸ ـ مالك علامت مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجاره بهره برداري از علامت يا انتقال و يا اعراض از علامت ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه بندي بين المللي علامت ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك علامت مي تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي نامه علامت اعمال شود.

ماده ۱۳۹ـ هرگونه انتقال مالكيت علامت ثبت شده بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد نكات زير صريحاً قيد شود:

۱ـ شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران؛

۲ـ اسم و نشاني و تابعيت منتقل اليه (مالك جديد) يا نماينده قانوني وي، در صورت وجود؛

۳ـ در صورت انتقال جزئي، بيان كالاها و خدماتي كه علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.

اصل آخرين گواهي نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت كه به امضاء مالك پيشين علامت و منتقل اليه رسيده است، مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود، و رسيد مربوط به پرداخت هزينه ها بايد ضميمه درخواست شود.

تبصره۱ـ تا زماني كه انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصي را كه علامت به نام او ثبت شده مالك خواهد شناخت.

تبصره۲ـ انتقال قهري علامت با رعايت مقررات اين ماده توسط ورثه و با ارايه رونوشت مصدق گواهي انحصار وراثت با تعيين سهم الارث به ثبت مي رسد.

ماده ۱۴۰ ـ اگر انتقال راجع به قسمتي از كالاها يا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالكيت مالك اوليه علامت، به صورت مشخص درپي علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاري، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، يا طبقاتي كلاً از حيطه علامت ثبت شده خارج گردد، در اين صورت به آن طبقه يا طبقات شماره يا شماره هاي فرعي از شماره (۱) به تعداد طبقات مزبور تعلق مي گيرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به كالا ها يا خدمات، بدون انتقال كلي طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طريق فوق شماره گذاري شده و پس از آن شماره فرعي از شماره فرعي طبقه مرتبط محسوب و به همين طريق به دنبال علامت ثبت شده درج مي گردد.

تبصره۱ـ هرگاه انتقالات موضوع اين ماده در دفتر متمم منعكس گردد، مي بايست به شماره ثبت اصلي علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

تبصره۲ـ در صورت انتقال جزيي كالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمي تواند بيشتر از مدت اعتبار باقي مانده علامت ثبت شده در گواهي نامه ثبت آن باشد.

تبصره۳ـ در صورت انتقال جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل اليه مي تواند درخواست صدور گواهي نامه علامت براي مدت باقي مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نمايد.

تبصره۴ـ چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمديد نگردد، مانع از تمديد علامت براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه قبل از موعد تمديد جزئاً منتقل شده اند، نخواهد بود.

تبصره۵ ـ نقل و انتقالات جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت بايد در ظهر آخرين گواهي نامه معتبر علامت نيز منعكس گردد.

ماده ۱۴۱ ـ مالك علامت مي تواند اجازه بهره برداري از علامت ثبت شده خود را به هر شكل قانوني به ديگري اعطا نمايد.

در مجوز بهره برداري همچنين بايد صريحاً به اين نكته اشاره شود كه آيا اجازه به صورت انحصاري صادر مي شود يا خير و نيز اين كه آيا اجازه گيرنده فعلي حق اعطاي اجازه هاي بعدي را دارد يا خير. اگر انحصاري يا غير انحصاري بودن بهره برداري از علامت در مجوز ذكر نشود هر مجوز بهره برداري كه به ثبت مي رسد، غير انحصاري تلقي مي گردد.

ماده ۱۴۲ـ مرجع ثبت مكلف است وجود شرايطي را در زمينه كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالاها يا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گيرنده را در مجوز بهره برداري احراز كند، در غير اين صورت، مجوز بهره برداري قابل ثبت نخواهد بود.

ماده ۱۴۳ـ درخواست ثبت مجوز بهره برداري بايد توسط مالك علامت با تصريح به موارد ذيل تسليم مرجع ثبت شود:

۱ـ اسم و نشاني و تابعيت اجازه گيرنده و نماينده قانوني وي در صورت وجود؛

۲ـ بيان كالاها يا خدماتي كه اجازه بهره برداري نسبت به آن ها اعطاء شده است، در صورتي كه اجازه فقط نسبت به بخشي از كالاها يا خدمات باشد.

مدارك ذيل بايد به درخواست ثبت مجوز بهره برداري منضم گردد:

۱ـ مدرك قانوني مبني بر اعطاء اجازه بهره برداري كه به امضاء اجازه دهنده و اجازه گيرنده رسيده است؛

۲ـ اصل آخرين گواهي نامه معتبر علامت؛

۳ـ مدارك نمايندگي قانوني، درصورت وجود؛

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه ها.

تبصره۱ـ مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره برداري و انتشار آگهي موضوع ماده ۱۴۶ اين آيين نامه، در صورت درخواست، گواهي ثبت مجوز بهره برداري را براي اجازه گيرنده صادر خواهد كرد.

تبصره۲ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده ۱۴۴ ـ مالك علامت مي تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

۱ـ اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك علامت رسيده است؛

۲ـ اصل آخرين گواهي نامه معتبر علامت،

۳ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره۱ـ اعراض مالك علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به اين است كه بهره برداري از علامت، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً يا كلاً به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره۲ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه هاي پرداختي به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.

ماده ۱۴۵ ـ در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري يا اعراض از مالكيت علامت ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ علامت ثبت شده در ايران قيد و به تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره برداري يا اعراض از مالكيت علامت، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده ۱۴۶ ـ كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهي نامه علامت درج مي گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزينه هاي مقرر در جدول هزينه ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

 

فصل هفتم:  ابطال ثبت علامت

ماده ۱۴۷ـ ابطال ثبت علامت مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقديم دادخواست به عمل مي آيد.

دادخواست ابطال بايد داراي ضمائم زير باشد:

۱ـ اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

۲ـ رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه ها؛

۳ـ وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

تبصره ـ ابطال بخشي از علامت يا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات ثبت شده نيز مطابق مقررات همين فصل به عمل مي آيد.

ماده ۱۴۸ ـ هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده راي نهايي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ مي كند و مرجع مذكور موظف است مطابق حكم دادگاه، بخشي از علامت يا ثبت علامت را به طور كامل يا فقط نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات مورد حكم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمي آگهي نمايد.

ماده ۱۴۹ ـ آگهي مربوط به ابطال براساس مفاد راي دادگاه با درج موارد زير منتشر خواهد شد:

۱ـ ذكر علامت و شماره و تاريخ ثبت آن؛

۲ـ اشاره به ابطال بخشي از علامت يا اينكه علامت به طور كامل يا در ارتباط با بعضي از كالاها و يا خدمات ابطال شده است؛

۳ـ اعلام عدم اعتبار گواهي نامه اي كه به موجب راي نهايي دادگاه باطل شده است.

تبصره ـ هزينه آگهي مزبور به عهده محكوم له مي باشد. وي مي تواند هزينه مذكور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه نمايد.

 

فصل هشتم:    ثبت بين المللي علامت براساس موافقت نامه و پروتكل مادريد

ماده ۱۵۰ ـ ثبت بين المللي علامت مستلزم تسليم اظهار نامه به مرجع ثبت است.

ماده۱۵۱ـ اتباع ايراني يا اشخاصي كه در ايران اقامت داشته و يا داراي يك مقر واقعي و موثر صنعتي و تجاري باشند، مي توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه يا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضاي ثبت بين المللي نماييد.

ماده۱۵۲ـ اظهارنامه ثبت بين المللي علامت در فرم رسمي و حسب مورد به زبان هاي تعيين شده، در سه نسخه تهيه و تسليم مرجع ثبت خواهد شد.

تبصره ـ اظهارنامه ثبت بين المللي توسط مرجع ثبت و متقاضي امضاء مي شود.

ماده۱۵۳ ـ  اظهارنامه ثبت بين المللي وقتي پذيرفته مي شود كه مدارك زير به آن ضميمه شده باشد:

۱ـ مدارك مثبت هويت متقاضي؛

۲ـ اظهارنامه يا گواهي نامه ثبت علامت در ايران؛

۳ـ وكالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وكيل به عمل آمده باشد،

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اوليه.

ماده ۱۵۴ ـ مرجع ثبت مكلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بين المللي را با مشخصات علامت يا اظهارنامه ثبت شده در ايران مطابقت نمايد.

در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزينه هاي مقرر طبق موافقت نامه و پروتكل مادريد توسط متقاضي، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بين المللي را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت و شماره آن را قيد نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را كه حاوي اعلاميه مذكور در آيين نامه مشترك مي باشد به متقاضي جهت ارسال به دفتر بين المللي تسليم مي نمايد. اظهارنامه مذكور بايد حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بين المللي فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه كه داراي همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بايگاني مي شود. نسخه سوم به عنوان رسيد به متقاضي مسترد مي گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضي بايد آن را اصلاح نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه بين المللي پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۱۵۵ ـ هرگاه اظهارنامه اصلي، ثبت ناشي از آن يا ثبت اصلي حسب مورد ظرف ۵ سال از تاريخ ثبت بين المللي اعتبار خود را در ايران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طي اطلاعيه اي به دفتر بين المللي اعلام كرده و در آن كالاها و خدماتي كه مشمول تصميم لغو قرار گرفته اند ذكر و از دفتر بين المللي درخواست خواهد كرد كه ثبت بين المللي را در حدود لازم باطل نمايد.

هرگاه اقدام قانوني مربوط به لغو اعتبار مذكور در فوق پس از انقضاي ۵ سال همچنان در جريان باشد و منتهي به يك تصميم قطعي نگردد، مرجع ثبت بايد مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصميم قطعي، مرجع ثبت بايد مراتب را ضمن ذكر كالاها يا خدماتي كه مشمول تصميم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بين المللي اطلاع داده و از آن درخواست كند كه ثبت بين المللي را در حدود لازم باطل نمايد.

ماده ۱۵۶ ـ چنانچه براساس اطلاعيه واصله از دفتر بين المللي، ايران به عنوان يكي از كشورهاي تعيين شده در اظهارنامه ثبت بين المللي باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در موافقت نامه و پروتكل مادريد، اظهارنامه مذكور را طبق قانون و اين آيين نامه از لحاظ ماهوي مورد بررسي قرار مي دهد. بررسي تغييرات بعدي علامت پذيرفته شده نيز مشمول همين ترتيبات است.

ماده ۱۵۷ ـ مرجع ثبت پس از انتشار آگهي اظهارنامه ثبت بين المللي در روزنامه رسمي و انقضاي مهلت ۳۰ روز، در صورت نبودن معترض مكلف به پذيرش علامت است و در اين صورت شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه در دفتر بين المللي، در حكم شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران خواهد بود.

ماده ۱۵۸ ـ متقاضي ثبت بين المللي علامت، در صورت رد پذيرش اظهارنامه يا اعتراض به تقاضاي ثبت، مي تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد ۱۲۱، ۱۲۴ و ۱۲۵ اين آيين نامه تسليم كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آئين نامه نمايد.

ماده ۱۵۹ ـ هرگاه متقاضي ثبت بين المللي علامت، در ايران اقامت نداشته باشد، جهت تسليم اعتراض يا هرگونه پاسخ يا اطلاعيه اي بايد وكيلي كه در ايران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفي نمايد.

ماده ۱۶۰ ـ هرگاه مالك علامت ثبت شده در ايران متعاقباً ثبت بين المللي همان علامت كه در ايران نيز مشمول حمايت است را كسب كند، ثبت بين المللي آن علامت بنابه درخواست و اعراض متقاضي از مالكيت علامت ثبت شده در ايران، جايگزين ثبت در ايران مي گردد، مشروط بر اينكه تمامي كالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ايران در فهرست كالاها و خدمات مشمول ثبت بين المللي نيز باشد.

جايگزيني ثبت بين المللي، به حقوق مكتسبه ي علامت ثبت شده ي قبلي هيچ لطمه اي وارد نخواهد كرد.

در صورت درخواست مالك، مراتب جايگزيني يادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمي آگهي مي شود.

 

بخش پنجم:   مقررات عمومي

فصل اول:  هزينه ها

ماده ۱۶۱ ـ هزينه هاي مقرر در قانون و آيين نامه حاضر مطابق جدول هزينه ها، كه ضميمه اين آيين نامه است در حسابي خاص كه به نام اداره كل مالكيت صنعتي مفتوح مي گردد، پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶۲ ـ هزينه هاي مقرر در جدول هزينه ها جهت انجام اقدامات لازم بايد طبق مقررات قانون و اين آيين نامه پرداخت گردد. در غير اين صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداري خواهد نمود.

تبصره ـ پرداخت هزينه هاي پيش بيني شده مستقيماً يا در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين نامه، از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت.

ماده۱۶۳ـ حق ترجمه و هزينه رونوشت مصدق اسناد و مدارك تسليمي به مرجع ثبت مطابق آيين نامه هاي مربوط به مترجمين و اين آيين نامه توسط ذي نفع پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶۴ ـ كليه هزينه هاي بررسي و ثبت بين المللي اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم طبق معاهدات بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آن ها ملحق شده است و همچنين هزينه انتشار آگهي هاي مربوط در روزنامه رسمي طي فرايند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پيش بيني شده و براي اين منظور در اختيار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۶۵ ـ هزينه سالانه اختراعاتي كه تا پيش از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون و اين آيين نامه به ثبت رسيده اند براي مدت باقي مانده حمايت، بر مبناي اين آيين نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاري ثبت شده اي كه پس از تاريخ فوق تمديد مي شوند، هزينه تمديد طبق جدول هزينه ها محاسبه خواهد شد.

ساير امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و اين آيين نامه انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۶۶ ـ سازمان در اجراي ماده ۶۳ قانون هر ساله بايد حداكثر تا ۵۰ درصد معادل ريالي عوايد حاصل از اجراء مفاد كنوانسيون هاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي را در بودجه كل كشور در رديف هاي هزينه اي جداگانه پيش بيني و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد نمايد.

وجوه مذكور به تشخيص مديركل اداره كل مالكيت صنعتي صرف ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن از جمله برگزاري كارگاه هاي آموزشي، استفاده از مشاوره هاي تخصصي، اطلاع رساني و ارتقاء آگاهي هاي عمومي در زمينه حقوق مالكيت صنعتي و انتشار كتب و نشريات و ساير اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي در اين خصوص خواهد شد.

 

فصل دوم:   ثبت الكترونيكي و نحوه دسترسي به اطلاعات

ماده ۱۶۷ ـ مرجع ثبت مكلف است با تجهيز امكانات فني نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل اعم از ثبت داخلي يا بين المللي اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم، از قبيل تسليم، بررسي، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار آگهي و ثبت اين مالكيت ها و تمديد اعتبار آن يا اعمال هرگونه تغييرات و انتقالات و همچنين پرداخت هاي مقرر، اقدامات مقتضي را معمول دارد.

تبصره ـ تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم با سازمان ها و موسسات ذي ربط مي تواند به صورت الكترونيكي انجام شود.

ماده ۱۶۸ـ اطلاعات اوليه مربوط به اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم ثبت شده، به تشخيص مرجع ثبت قابل دسترسي عموم به طور مستقيم يا از طريق الكترونيكي خواهد بود. به منظور تسهيل در جستجوي سوابق و كسب اطلاعات مورد نياز، مرجع ثبت مي تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم ثبت شده را از طريق موسسات طرف قرارداد نيز به طور الكترونيكي ارائه نمايد. كه در اين صورت متقاضيان مي بايست هزينه هاي مقرر در اين قراردادها را براي دريافت خدمات مورد نياز پرداخت نمايند.

ماده ۱۶۹ ـ سه سال پس از انقضاي مدت حمايت يا در صورت ابطال، پرونده هاي مربوط به ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي و علامت، حسب مورد، امحاء و فقط نسخه الكترونيكي آن ها نگهداري مي شود

 

فصل سوم:   كميسيون

ماده ۱۷۰ ـ در اجراي بند ح ماده ۱۷ و ماده ۵۸ قانون، كميسيوني مركب از اعضاء زير تشكيل مي شود:

۱ـ رئيس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح هاي صنعتي يا اداره ثبت علائم تجاري، حسب مورد؛

۲ـ نماينده اي از جانب مديركل اداره كل مالكيت صنعتي؛

۳ـ يك كارشناس يا متخصص كه در صورت لزوم مي تواند خارج از سازمان باشد.

تبصره۱ـ رياست كميسيون به عهده نماينده مديركل اداره كل مالكيت صنعتي قرار دارد.

تبصره۲ـ تصميم گيري در كميسيون با اكثريت آراء است. اين تصميمات براي مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره۳ـ كارشناس رسيدگي كننده نمي تواند نسبت به همان موضوع در كميسيون شركت نمايد.

تبصره۴ـ كميسيون داراي يك عضو علي البدل خواهد بود كه از بين كارشناسان و توسط مديركل اداره كل مالكيت صنعتي تعيين خواهد شد.

تبصره۵ ـ چنانچه حضور اعضاء كميسيون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد، پس از تاييد مديركل اداره كل مالكيت صنعتي، از محل اعتبارات سازمان تامين و پرداخت خواهد شد.

تبصره۶ ـ (اضافه شده در اصلاحیه مورخ 1392/8/11چنانچه کميسيون، اخذ توضيح از کارشناس يا کارشناسان بررسي ماهوي اختراع را جهت اتخاذ تصميم ضروري بداند مي‌تواند از آنان براي حضور در جلسه دعوت نمايد.

ماده۱۷۱ ـ رئيس كميسيون موضوع ماده فوق حداقل ۱۰ روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، تاريخ تشكيل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضي ثبت يا به طرفين اختلاف و يا به نماينده قانوني آنان ابلاغ خواهد كرد. اين اشخاص مي توانند در جلسه حضور پيدا كنند.

ماده ۱۷۲ ـ كميسيون پس از رسيدگي، تصميم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مي نمايد. تصميم كميسيون از سوي مرجع ثبت به متقاضي يا به طرفين اختلاف ابلاغ شده و ظرف ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است. در اين صورت معترض به تصميم كميسيون بايد مبلغي را به شرح مذكور در جدول هزينه ها، به عنوان وديعه در صندوق دادگستري گذاشته و رسيد آن را ضميمه دادخواست خود نمايد. از مبلغ مزبور در صورتي كه معترض محكوم به بي حقي شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بيش از مبلغ مذكور خسارت ديده باشد، براي مازاد به دادگاه مذكور رجوع خواهد كرد.

 

فصل چهارم:    اطلاع رساني  و صدور گواهي اصلي و المثني

ماده ۱۷۳ ـ مرجع ثبت موظف است در اجراي ماده ۱۲ كنوانسيون پاريس و ساير كنوانسيون هاي مالكيت صنعتي مرتبط با آن، ازجمله موافقت نامه مادريد و پروتكل آن و همچنين معاهده همكاري در ثبت اختراعات، نشريه اي را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم ثبت شده با ذكر مشخصات مالكان آن ها و هرگونه اطلاع رساني در زمينه مالكيت هاي صنعتي و مباحث راجع به آن در اداره كل مالكيت صنعتي منتشر نمايد. درآمد حاصل از انتشار نشريه فوق، در چارچوب ماده۱۶۶ اين آيين نامه هزينه مي گردد.

ماده ۱۷۴ ـ مرجع ثبت مكلف است گواهي نامه هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت را با استفاده از جديدترين شيوه هاي فناوري موجود به منظور جلوگيري از جعل، صادر نمايد.

ماده ۱۷۵ ـ در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن گواهي نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، مالك مي تواند با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه ها، تقاضاي صدور المثني نمايد. بدين منظور وي بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن گواهي نامه را كتباً به مرجع ثبت اعلام و استشهاديه اي مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل ۳ نفر كه هويت و امضاء آن ها به گواهي يك نفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، ضميمه نمايد. مراتب فقدان گواهي نامه هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت به هزينه درخواست كننده يك نوبت در روزنامه رسمي كشور آگهي مي شود. در صورتي كه تا ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور، اعتراض نرسيده يا در صورت اعتراض، اصل گواهي نامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالكيت صنعتي اقدام به صدور المثني گواهي نامه مفقودي مي نمايد. رسيدگي به اعتراضات واصله با دادگاه صالح مي باشد.

تبصره ـ صدور المثني براي گواهي نامه هاي مفقودشده و يا از بين رفته كه به اشخاص مقيم خارج از كشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسليم اعلاميه اي است كه از سوي دفتر اسناد رسمي كشور محل اقامت صادر شده و به تاييد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده و تشريفات مقرر در فوق نيز رعايت شده باشد .

 

فصل پنجم:    تصحيح اشتباهات، تمديد مهلت  و  ترتيبات انتقال

ماده ۱۷۶ ـ تصحيح اشتباهات اداري اعم از اشتباهات تايپي، املايي و از قلم افتادن حروف و اعداد يا نظاير آن به درخواست متقاضي يا به تشخيص مرجع ثبت، توسط اين مرجع انجام مي پذيرد. درخواست تصحيح اشتباهات اداري توسط اشخاص بايد همراه با ارائه نسخه اي از سند كه اشتباه در آن مشخص شده صورت گيرد. اشتباهات اداري تصحيح شده به تشخيص مرجع ثبت در روزنامه رسمي منتشر مي شود.

ماده ۱۷۷ ـ هرگونه درخواست تمديد مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت علاوه بر موعد تعيين شده در قانون و اين آيين نامه بايد كتباً توسط متقاضي تسليم مرجع ثبت گردد. مرجع مذكور مي تواند پس از بررسي شرايط فقط براي يك بار مهلت هاي تعيين شده در اين آيين نامه را تمديد نمايد. تمديد مهلت از طرف اين مرجع به اطلاع اشخاص ذي نفع رسانده مي شود.

ماده ۱۷۸ ـ انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده يا اعطاء اجازه بهره برداري از آن ها يا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمي به عمل مي آيد. دفترخانه اسناد رسمي قبل از تنظيم سند مربوط، نسبت به آخرين وضعيت اظهارنامه مورد نظر يا اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده از لحاظ تمديد، تغيير، انتقال، صدور اجازه بهره برداري و ساير موارد لازم از مرجع ثبت استعلام مي نمايد. پاسخ استعلام مذكور مستلزم پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه ها است.

 

فصل ششم :    دادخواهي و مقررات مختلف

ماده ۱۷۹ـ با توجه به ماده ۵۹ قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه هاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي شوند. در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه هاي مذكور در فوق ارجاع مي شود.

ماده ۱۸۰ ـ چنانچه در ضمن رسيدگي كيفري، متهم براي دفاع از خود موضوع مالكيت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري را مطرح كند، دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، خود بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد.

ماده ۱۸۱ ـ در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي كيفري در دعاوي مربوط به اختراعات، طرح هاي صنعتي، علائم و نام هاي تجاري مطالبه مي شود، خسارت شامل ضررهاي وارده خواهد بود.

ماده ۱۸۲ ـ مالك هر اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي برحسب مورد مي تواند به موجب امر نزديك ترين دادگاه عمومي محلي كه كالاهاي مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحي از كالاهايي كه به ادعاي او با حق حاصل از اختراع يا طرح صنعتي و يا علامت تجاري او مخالف است بردارد. اجراي امر فوق در صورتي كه كالاها هنوز در گمرك باشند، به وسيله مامورين گمرك والا به وسيله مامور اجرا به عمل خواهد آمد.

توقيف كالاهاي مزبور وقتي ممكن است كه امر دادگاه تصريح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هريك از دو صورت فوق بنابه دادخواست مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي صادر مي گردد. به دادخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهي نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، حسب مورد، ضميمه گردد. اگر مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري تقاضاي توقيف كالاهاي مذكور فوق را نمايد بايد تضمين كافي بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كليه خسارات وارده به طرف جبران گردد.

ماده ۱۸۳ ـ در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري، معترض مي تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي، اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامين دليل و دستور توقيف محصولات ناقض حقوق ادعايي و تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين محصولات را بنمايد. مراجع قضايي موظفند نسبت به قبول تقاضاي مذكور موافقت نمايند و مي توانند قبل از صدور قرارهاي مزبور از متقاضي تضمين كافي بخواهند. اجراي دستور فوق در صورتي كه محصولات در گمرك باشند توسط مامورين گمرك والا توسط ضابطين خواهد بود.

تبصره۱ـ دادسرا مي تواند راساً دستور توقيف كالاهاي داراي علامت تقلبي، اعم از اينكه وارد چرخه تجاري شده يا نشده باشند، را صادر نمايد.

تبصره۲ـ صدور دستور موقت و قرار تامين وفق مقررات آيين دادرسي خواهد بود.

ماده ۱۸۴ ـ اگر مدعي تا ۳۰ روز از تاريخ امر مذكور در ماده ۱۸۲ اين آيين نامه از مجراي حقوقي يا از طريق كيفري در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون طرح دعوي ننمايد، توقيفي كه به عمل آمده است باطل و كان لم يكن بوده و وي طبق ماده مذكور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.

ماده ۱۸۵ـ  مرجع ثبت مكلف است احكام نهايي صادره از دادگاه را در آن قسمت كه مربوط به ادارات تابعه است اجرا نمايد. چنانچه در جريان اجراي حكم، ابهامي وجود داشته باشد، دادگاهي كه حكم را صادركرده است، رفع ابهام مي نمايد.

تبصره ـ حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجديد نظر و فرجام، دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

ماده ۱۸۶ـ طريقه ابلاغ هاي موضوع قانون و اين آيين نامه همان است كه در مقررات آيين دادرسي مدني مقرر است.

ماده ۱۸۷ـ نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بين المللي اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري و رسيدگي به آن براساس قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

ماده ۱۸۸ ـ رسيدگي به اعتراضات وارده به تقاضاي ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري متعلق به اشخاص مقيم خارج از كشور مستلزم معرفي نماينده قانوني در ايران است.

ماده ۱۸۹ـ تجديد نظر از آراء محاكم و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا كيفري است.

ماده ۱۹۰ـ در اجراي ماده ۵۲ قانون كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه هاي مربوط به كنوانسيون هاي ذي ربط، و در داخل كشور، تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نهاده شده است، رئيس سازمان مي تواند دستورالعمل هاي لازم در اجراي مقررات مربوط و اين آئين نامه را صادر نمايد.

ماده ۱۹۱ ـ ضمائم اين آئين نامه جزء لاينفك آن محسوب مي شود.

ماده ۱۹۲ ـ اين آئين نامه در ۱۹۲ ماده و ۱۰۴ تبصره و سه ضميمه مشتمل بر جدول هزينه ها، طبقه بندي هاي بين المللي و فرم هاي اظهارنامه، گواهي نامه، گواهي نامه تمديد و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تنظيم شده كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مامور اجراي آن است و در تاريخ۱/۱۱/۱۳۸۷ تصويب مي گردد و از تاريخ اجراي اين آيين نامه، آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات، مصوب ۱۳۳۷، ملغي مي شود.

 

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي