نحوه و شرایط ثبت و حمایت از اختراعات

ثبت اختراع در ایران، در اداره ثبت اختراعات ایران(تهران) به عمل می آید. جهت ثبت اختراع رعایت موارد زیر و تهیه هر یک از مدارک مربوطه زیر ضروری است.

  • روند ثبت اختراعات به صورت اینترنتی انجام می شود و لذا متقاضیان لازم است پس از تهیه مدارک زیر، روند درخواست خود را از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در« اینجا » پیگیری نمایند.
 

.............................................................................................................................................................................

 مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع 

.............................................................................................................................................................................

1-  تکمیل فرم اظهارنامه ثبت اختراع؛ (پس از مطالعه کامل این لیست اینجا را کلیک کنید)

مطابق قانون، اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد. این اظهارنامه هم اکنون فقط از طریق سایت اداره مالکیت صنعتی ثبت می شود.

 

2- توصیف اختراع؛  (موارد زیر نوشته شده و همراه درخواست اینترنتی پیوست شود)

شرح و توصیف: مطابق ماده 10 آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:

الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.

ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.

ج ) مشکل فنی و بیان اهداف

د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.

هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.

و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.

ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.

ح ) ذکر صریح کاربرد.

ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.

 

3- ادعا یا ادعاهای اختراع؛  (موارد زیر نوشته شده و همراه درخواست اینترنتی پیوست شود)

مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد:

الف) معقول بودن تعداد آنها.

ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.

ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت.

لازم به ذکر است که مهمترین بخش از ضمایم اظهارنامه اختراع، ادعانامه است. ادعانامه به طور ساده مرزهای اختراع را مشخص می کند. ادعاها باید شماره گذاری شده و اجزای اختراع را که مخترع نسبت به آن ادعای نوآوری می نماید را در قالب جملات مثبت بیان کند. تنظیم ادعانامه باید توسط وکیل متخصص انجام شود و در صورتیکه ناقص یا نادرست نوشته شود حتی اگر احتراع به ثبت برسد می تواند عملا در آینده برای حفظ اعتبار اختراع مشکل ایجاد نماید. همچنین در صورت عدم تنظیم صحیح ادعانامه اشخاص ثالث می توانند با دور زدن اختراع آن را تولید نمایند یا اختراع مشابهی به ثبت برسانند. 

4- خلاصه ای از توصیف اختراع؛  (موارد زیر نوشته شده و همراه درخواست اینترنتی پیوست شود)

خلاصه اختراع :  مطابق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

 

5- نقشه یا نقشه های فنی اختراع، در صورت لزوم؛ (موارد زیر نوشته شده و همراه درخواست اینترنتی پیوست شود)

نقشه فنی : طبق ماده 15آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید

الف) در روی کاغذ بادوام و A4.

ب ) باوضوح و شفافیت کامل.

ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.

د ) تا حدامکان به صورت عمودی باشد.

هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.

و ) شامل نشانه باشد.

ز ) صفحات به ترتیب باشد.

ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

 

6- مدارک مثبت هویت متقاضی ثبت؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء.

 

7- مدارک مثبت هویت مختزاع؛

ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع.

 

8- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع(چنانچه مخترع مایل نباشد نامش ذکر شود)؛

 

9- استفاده از حق تقدم؛ 

درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر12ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

 

10- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛  (مطابق جدول هزینه ها)

در صورتی که درخواست ثبت از سوی متقاضی خارجی باشد، معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.

 

11- مدارک نماینده قانونی :

درصورتی که تقاضا توسط  نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...)  به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.