کارگاه یک روزه با عنوان "مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از نقض حقوق دارنده علامت تجاری" در کانون وکلای دادگستری مرکز

1396/04/16

 کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز کارگاه یک روزه با عنوان "مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از نقض حقوق دارنده علامت تجاری" در محل این کانون کانون در تاریخ 22 تیرماه 1396 برگزار می کند. 

اساتید دوره وکیل آقای تقی امانی مدیریت دفترحقوقی نوبان، دکتر سید حسن میرحسینی، رضا بادامچی و قاضی دکتر تورج تقی زاده می باشند.

وکلا و کارآموزان می توانند برای ثبت نام به سابت کانون وکلای دادگستری مرکز مراجعه نمایند.